439/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 439/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιας, Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Γ΄

(προ ημερήσιας διάταξης ) 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το γ’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιας, Δήμου Σικυωνίων»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 07/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 07 – 12 – 2018
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Πολ. Μηχ.

                           ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μηχ. Μηχ.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                          

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ:

 

1)     H υπ’ αριθμ. 10968/05-10-2018 αίτηση της ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων»

2)     H υπ’ αριθμ. 10242/22-10-2018  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

3)     H υπ’ αριθμ. 9423 /07-12-2018 απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μασιάς, Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μασιάς, Δήμου Σικυωνίων» του Μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».                              

 

Σε συνέχεια  των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» με στοιχεία:

Μελέτη:  27/2014 της Τ. Υ.  του  Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό:  Αριθ. Πρωτ. 18586/08-11-2017

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα (9) μήνες , ήτοι ημερομηνία περαίωσης 08-08-2018 

Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 220.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 116.783,54 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση)

Ανάθεση: Δημοπρασία (201/2017 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου: Τιμολέων Χασιώτης, Μαστοράκος Λεωνίδας

Εισηγούμαστε:

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 08.02.2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (3. σχετικό).

 

Ο  Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχ. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.. Μηχ. ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 27/2014 μελέτη του έργου,
  • την 10968/05.10.2018 αίτηση του αναδόχου «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.»
  • την 9423/07-12-2018 απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μασιάς, Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μασιάς, Δήμου Σικυωνίων» του Μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρου θέματος, σύμφωνα  με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

  1. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 08.02.2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  439/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email