438/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

438/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1ος ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 4/2019 έργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ.                                                                                                             

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 19331/2-12-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. &  Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

  • Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
  • Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
  • Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και
  • Τον 1ο Α.Π.Ε. του ως ανωτέρω έργου

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συντάχθηκε για την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων  απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 54.758,06 € χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωμένος σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 0,02 €.

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμημ.

ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειο

Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 4/2019 έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συντάχθηκε για την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων  απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 54.758,06€ χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωμένος σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 0,02€.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 438/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email