437/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

437/2022

  α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 17/2022 μελέτης,                                                καθορισμός  τρόπου ανάθεσης & των όρων διακήρυξης για                                                                                 την προμήθεια  ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος                                                   αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. από το Δήμο Σικυωνίων

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 • του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 • της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”
 • της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
 • του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,
 • του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 • τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • το γεγονός πως δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018),

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση ΥΠΕΣ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 120.000,00€ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» καθώς και την αριθ. 64403/05.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 68484/16.10.2020 ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ), απόφασης ΥΠΕΣ.
 2. την αριθ. 292/2022 (ΨΘ9ΗΩ1Θ-Δ37) απόφαση ΟΕ «αποδοχή και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους»
 3. την αριθ. 169/2022 (61ΣΡΩ1Θ-Ι5Η) απόφαση ΔΣ «έγκριση της ως άνω απόφασης ΟΕ»
 4. την αριθ. 151541/29.09.2022 (6ΨΔ2ΟΡ1Φ-21Η) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 5. τον ΚΑ 02.62.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», ποσού  520,00€ προερχόμενη από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 6. την αριθ. 17/2022 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. και συνοδευτικού εξοπλισμού (2 λεπίδες αποχιονισμού και 1 αλατοδιανομέας για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP)» (CPV: 34144512-0, 43313000-0, 34144420-8) συνολικού π/υ 185.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
 7. την αριθ. 483/19019/29-11-2022 ΑΑΥ (Ψ08ΦΩ1Θ-ΚΨΥ) – (22REQ011691060),
 8. την αριθ. 174593/12.12.2022 (ΨΥΦ9ΟΡ1Φ-0ΝΙ) εγκριτική απόφαση του Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης για την προμήθεια του οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 που έχει ως εξής:

«…Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών…».

 

Η αριθ.  17/2022 μελέτη συνολικού π/υ 185.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, χωρίστηκε σε 2 τμηματικούς προϋπολογισμούς:

 

 • 1η Ομάδα: «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (CPV: 34144512-0), προϋπολογισμού 967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και

 

 • 2η Ομάδα «Προμήθεια δύο (2) λεπίδων αποχιονισμού και ενός (1) αλατοδιανομέα για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP» (CPV: 43313000-0, 34144420-8), προϋπολογισμού 645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 35.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

 

Συνεπώς και σύμφωνα με τα ανωτέρω το τμήμα το οποίο θα ανατεθεί απευθείας με απόφαση Δημάρχου είναι η 2η Ομάδα προϋπολογισμού 28.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 35.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), η οποία εμπίπτει στην διαδικασία της παρέκκλισης γιατί ο προϋπολογισμός της υπολείπεται του 20% της συνολικής αξίας της σύμβασης (29.922,58€ χωρίς Φ.Π.Α.) και επιπροσθέτως δεν ξεπερνά το ποσό των 80.000€ χωρίς Φ.Π.Α..

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.  17/2022 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. και συνοδευτικού εξοπλισμού (2 λεπίδες αποχιονισμού και 1 αλατοδιανομέας για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP)» (CPV: 34144512-0, 43313000-0, 34144420-8), συνολικού π/υ 185.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ως έχει συνταχθεί αρμοδίως.

Γ. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας της 2ης Ομάδας της αριθ.  17/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) λεπίδων αποχιονισμού και ενός (1) αλατοδιανομέα για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP» (CPV: 43313000-0, 34144420-8) προϋπολογισμού 28.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 35.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016.

Δ. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας της 1ης Ομάδας της αριθ.  17/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (CPV: 34144512-0) προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), με  ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, που θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 15:00’ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ε. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την εκτέλεση της προμήθειας της 1ης Ομάδας της αριθ.  17/2022 μελέτης, ως εξής:

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 437/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email