436/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

39η/6.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

436/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους

ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων (65.2022 ΑΔΣ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30’ μμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19437/06.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι.  
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ. – Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 65/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με την οποία προβαίνει στην τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 65/2022 (6ΙΡΧΟΛΩ5-ΚΔΕ) απόφαση ΝΠΔΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 65/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως προς την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 436/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 6.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email