436/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το Πρακτικό της  37ης/07.12.2018  Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 436/2018

Περίληψη : Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση της κας Μαυραγάνη Κυριακής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13487/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

 Παρόντα

1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Φιακάς Παναγιώτης 3.  Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Aλεξόπουλος Βασίλειος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σπανός Κωνσταντίνος 15. Νανόπουλος Βασίλειος 16. Κουκουμέλης Γεώργιος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μυττάς Ιωάννης 8.Μπούρης Ευάγγελος
9.Σκαρμούτσος Νικόλαος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Λαλιώτης Γεώργιος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.ΤσακανίκαςΒ. (Αρχ. Σικυώνας)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της ειδικής αυτής Συνεδρίασης με μοναδικό θέμα την εκλογή γραμματέα, λόγω παραίτησης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 66/2017 απόφαση με την οποία είχε αναδειχθεί το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η θητεία (05.03.2017-31.08.2019) της δημοτικής περιόδου 2014-2019.

Με την 305/2018 (ΑΔΑ: 7299Ω1Θ-ΚΙ4) απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαυραγάνη Κυριακής του Τηλέμαχου  από Δημοτική Σύμβουλος και την κενή θέση καταλαμβάνει ο κ. Κουκουμέλης Γεώργιος του Πανάγγελου, σύμφωνα με την 326/2018 (ΑΔΑ: 61Β2Ω1Θ-37Σ) απόφαση Δημάρχου και ο οποίος έδωσε τον προβλεπόμενο εκ του νόμου όρκο όπως φαίνεται στο από 03/12/2018 πρακτικό ορκωμοσίας.

Ακολούθως ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η κα Μαυραγάνη Κυριακή με την αρ. πρωτ. 12293/05.11.2018 αίτησή της, εκτός των άλλων, παραιτήθηκε και από το αξίωμα της Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επ’ αυτού.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την αίτηση παραίτησης της ανωτέρω και στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή νέου Γραμματέα για το υπόλοιπο της 2ης θητείας της δημοτικής περιόδου 2014-2019 (έως 31.08.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α’/08.08.2014) και με την διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’ , περίπτωση 3.2., της ΕΓΚΥΚΛΥΟΥ 43 (ΑΔΑ: 7N27N-ΡΒΩ) του ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι θα προταθεί Γραμματέας από την ελάσσονα παράταξη της μειοψηφίας και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος Νανόπουλος Βασίλειος δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γεωργίου Κουκουμέλη ως μοναδικό υποψήφιο προερχόμενο της  ελάσσων μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή του Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και αν δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγεί με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον Πρόεδρο, (1) λευκό  &   (15) σταυροί προτίμησης,  για τον υποψήφιο Γεώργιο Κουκουμέλη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέγεται .

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου  κου Γεώργιου  Κουκουμέλη του Πανάγγελου, για το υπόλοιπο  της 2ης θητείας της δημοτικής περιόδου 2014-2019, ήτοι έως 31.08.2019.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  436/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email