434/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 434/2017

Περίληψη : Επί αιτήματος Παπαβασιλείου Αριστοτέλη, αναπροσαρμογής μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 18433/06.111.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτης Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Χρυσικός   Παύλος   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Φιακάς Παναγιώτης   8. Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ., στο τέλος του 10ου θέματος ΗΔ, Μπακόλιας Π., στο τέλος του 11ου θέματος ΗΔ,  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος Παπαβασιλείου Αριστοτέλη, αναπροσαρμογής μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 16413/04.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 15090/13-9-2017 αίτηση του Αριστοτέλη Παπαβασιλείου του Φιλίππου.

Με την ως άνω αναφερόμενη σχετική αίτηση, ο κ. Αριστοτέλης Παπαβασιλείου του Φιλίππου, ζήτησε όπως μειωθεί για τα επόμενα δύο (2) έτη, το καταβαλλόμενο απ’ αυτόν μίσθωμα, σε ακίνητο του Δήμου, ευρισκόμενο στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, του οποίου ο αιτών τυγχάνει μισθωτής.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 9 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) όπως αυτή ισχύει σήμερα, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού τους Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού του μελών του και σε ετήσια βάση, να προβαίνουν σε μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν σε τρίτους σε ποσοστό έως και 20% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έχει συναφθεί ως και την 1η Ιουνίου 2010 και προβάλλονται με την αίτηση του μισθωτή, ειδικοί και ορισμένοι λόγοι προς το σκοπό της μείωσης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Αριστοτέλης Παπαβασιλείου του Φιλίππου, σύναψε την 07η Ιουνίου 2016 κατόπιν σχετικής διεξαχθείσας δημοπρασίας, συμφωνητικό μίσθωσης με το Δήμο Σικυωνίων, για ακίνητο ιδιοκτησίας μας ευρισκόμενο στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, συνολικής διάρκειας μίσθωσης επτά (7) ετών με δυνατότητα παράτασης τρία (3) επιπλέον έτη και ετήσιο μίσθωμα ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων πενήντα ευρώ (€ 18.050,00).

Ήδη με την αίτησή του ο ανωτέρω μισθωτής μας, ζητεί για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτήν, να αναπροσαρμοσθεί το ετήσιο μίσθωμα για τα επόμενα δύο (2) έτη στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) ετησίως και εφόσον υπάρξει βελτίωση των συνθηκών, να επανέλθει κατόπιν στο αρχικό συμφωνηθέν ποσό.

Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η επίμαχη σύμβαση μίσθωσης, έχει συναφθεί την 7η Ιουνίου 2016, σε χρόνο δηλαδή πολύ μεταγενέστερο της 1ης Ιουνίου 2010, που θέτει ως όριο η παρ. 4 του άρ. 9 του ν. 4071/2012 (Α’ 85), προκειμένου να εξετασθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ενδεχόμενο μείωσης του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Συνεπώς εξ’ αυτού και μόνο του λόγου, η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική και η αίτηση του κ. Αριστοτέλη Παπαβασιλείου του Φιλίππου, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αρ. πρωτ. 15090/13.09.2017 αίτημα,
  • το αρ. πρωτ. 16413/04.10.2017 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σκαρμούτσου Ν. & Νανόπουλου Β., οι οποίοι ψήφισαν λευκό

 

Δεν   αποδέχεται το αίτημα του Παπαβασιλείου Αριστοτέλη του Φιλίππου, για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, του οποίου ο αιτών τυγχάνει μισθωτής, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 434/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email