434/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 434/2016

Περίληψη : Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 16824/07.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Δ’ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο: «Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών», και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 4-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

Δήμος Σικυωνίων                                                             Κιάτο   04-11-2016

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΣΧΕΤ.:α) Ο Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α’ όπως ισχύει).

           β) Η με αρ. πρωτ. 115125 / 02-11-2016 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του α’ και β’ σχετικών:

Οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 11-01-2017.

Τα Περιφερειακά συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης (ήτοι μέχρι την 11-11-2016), οφείλουν να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του α’ σχετικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11-01-2017. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν προβούν στην ανανέωση των αδειών τους, ως ανωτέρω, το αίτημα ανανέωσης απορρίπτεται. Συνεπώς δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά την 12-01-2017, ενώ μετά την ίδια ημερομηνία, η μη επίδειξη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα άδειας σε ισχύ, ήτοι με ένδειξη της ανανέωσής της, θα θεωρείται ως μη κατοχή άδειας.

Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης σύμφωνα με το αρ. 5 του α’ σχετικού, οι επαγγελματίες – πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

Οι επαγγελματίες πωλητές που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων (αρ.8 του α’ σχετικού), για να ανανεώσουν την άδειά τους για τις λαϊκές αγορές σύμφωνα με το αρ. 14 του ανωτέρω νόμου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Σικυωνίων προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.

η) Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας Οφειλών από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του α’ σχετικού, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του α’ σχετικού (Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους).

Η απόφαση για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση των αδειών τοιχοκολλείται στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Κατόπιν των προαναφερόμενων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του:

Να καθορίσει το χρονικό διάστημα (προτείνεται διάρκειας ενός μήνα), κατάθεσης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο αρ. 14 του α’ σχετικού και να καλέσει τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Σικυωνίων, να τα υποβάλουν, προκειμένου να ανανεώσουν την άδειά τους.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 4-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων
  • τις σχετικέ διατάξεις του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) -και
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

 

2. Κ α λ ε ί , τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών που έχουν μόνιμη διαμονή εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβούν στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, (όπως αυτά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στο άρθρο 14 του Ν.4264/2014) για την ανανέωση της άδειας τους.  

3. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανανέωσης των αδειών αρχομένου από 15- 11- 2016 έως 15-12-2016 .

4.   Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την

11η Ιανουαρίου 2017 .

5. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ή οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν προβεί στην διαδικασία της ανανέωσης ,οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η Ιανουαρίου 2017.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 434/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email