433/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

39η/6.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

433/2022

  B’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός -συμβολαιογράφου- για την πρόσθετη πράξη επί του δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30’ μμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19437/06.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι.  
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ. – Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το ως άνω θέμα ως κατεπείγον και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) καθώς και του ως άνω θέματος (§3) αυτής ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018                   * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 6/12/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. 575/16.11.2022 Σύμβαση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, περί Επενδυτικού Δανείου μέσω του Προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ” μεταξύ του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου  Σικυωνίων, για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» συνολικού ποσού χρηματοδότησης 2.786.200,00€, κατά ποσοστό 50% από πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 1.393.100,00€ και κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 1.393.100,00€.
 2. Την με Α.Π.: 9228/22.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010792039) Σύμβαση Κατασκευής του Έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» ποσού 1.760.064,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Δήμου  Σικυωνίων και της εταιρείας «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS Α.Ε.»
 3. Το με Α.Π.: (0)88333_21/11.10.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο απεστάλη στο Δήμο σχέδιο πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθ. 575/16.11.2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Γεωργίας Παπαθεοφάνους, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 1.760.064,79 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» , ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η σύνταξη του οποίου θα ανατεθεί σε συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια της ΔΟΥ Κορίνθου, η προϊσταμένη της οποίας, βάσει της υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 35/τ.Β’), θα υπογράψει για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως νόμιμος εκπρόσωπός του. Ο δανειζόμενος δε Δήμος Σικυωνίων θα αναλάβει την επιμέλεια και τις δαπάνες του εν λόγω συμβολαιογράφου.   
 4. Το γεγονός ότι η πρόσθετη πράξη δεν υπάγεται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και δη την παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 177 «Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων», στις οποίες ορίζονται τα κάτωθι:

“2. Στις συμβάσεις, που γίνονται με συμβολαιογραφικά έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των τριάντα ευρώ (30). Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των είκοσι ευρώ (20).

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους συνδέσμους Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις”,

σε συνδυασμό με τις διατάξεις:

 • του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και δη την παράγραφο 1 του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»:

«1.Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα.»,

 • του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δη την παράγραφο 3 του άρθρου 265 «Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού»:

«3. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τον ορισμό της συμβολαιογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου κας Παπαθεοφάνους Γεωργίας, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20100, τηλ. 27413.06419, προκειμένου να συντάξει πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθ. 575/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της ιδίας για χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» μεταξύ του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σικυωνίων.

Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 177 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), θα ανέλθει στο ποσό των 30,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 382/2021 (6Ε06Ω1Θ-ΑΑΤ) απόφαση ΟΕ «σύνταξη δανειστικού συμβολαίου»
 • την 506/19513/6-12-2022 (985ΤΩ1Θ-ΚΦΟ) ΑΑΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του                                 ν. 4555/2018 καθώς και το ως άνω θέμα αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να συντάξει πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθ. 575/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της ιδίας, για χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» μεταξύ του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σικυωνίων.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 37,20€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της πρόσθετης πράξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 433/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 6.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email