433/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 433/2016

Περίληψη : Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕNISO 9001:2008 για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α΄147) .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 16824/07.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Γ’ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο:Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕNISO 9001:2008 για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α΄147), και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 4-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 4/11/2016

Πληρ.:M. Ευαγγελοπούλου

 

ΠΡΟΣ: κο Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου     Σικυωνίων

Κοινοποίηση.:

   1. κ. Μυττά Ιωάννη Αντι/ρχο Διοικ. &   Οικ. Υπηρεσιών

   2.   κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο   Αντι/ρχο Προγραμματισμού,  

           Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης,   Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας,

           Κτηνοτροφίας & Αλιείας    

Έχοντας υπόψη:

1.   το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008

2. το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. το Ν. 4314/23.12.14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και ισχύει

 1. το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1,2,3) και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»
 2. το με αριθ. πρωτ. 5260/16/ΠΠ/ΑΙ/01-11-16 έγγραφο της ΜΟΔ Α.Ε.

και προκειμένου να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε τη διοικητική ικανότητα του Δήμου μας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται με την παρούσα Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβεί σε:

 • Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας, η οποία αφορά την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α//8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» των διαδικασιών:
 • «Δ.03 – Διενέργεια διαγωνισμών και Ανάθεση συμβάσεων»
 • «Δ.04 – Παρακολούθηση και διαχείριση έργων»

Η Υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Ευαγγελοπούλου Μαρία

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τ.Υ. & Πολεοδομίας

                       Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

   

                                                                

και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 4-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 • το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕNISO 9001:2008 – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Α. Ομόφωνα: Θεωρεί το θέμα κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

 

Β. Κατά Πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι ε ί το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕNISO 9001:2008 το οποίο αφορά την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α//8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» των διαδικασιών:

 • «Δ.03 – Διενέργεια διαγωνισμών και Ανάθεση συμβάσεων»
 • «Δ.04 – Παρακολούθηση και διαχείριση έργων».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 433/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email