432/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

39η/6 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

432/2022

  Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Εξειδίκευση πίστωσης (20,65€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.8261.002

«Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»

στο Δήμο Βέλου-Βόχας από τροχαία παράβαση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30’ μμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19437/06.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι.  
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ. – Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το ως άνω θέμα ως κατεπείγον και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) καθώς και του ως άνω θέματος (§3) αυτής ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 6/12/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Σχετ.: Το με αρίθμ. πρωτ.  8744/03-11-2022 έγγραφο του Δήμου Βέλου-Βόχας

Στις 14-11-2022 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το με αριθ. πρωτ. 8744/03-11-2022 έγγραφο του Δήμου Βέλου-Βόχας, όπου αναφέρεται ότι κλήση για τροχαία παράβαση, συνολικού ύψους 20,65€ εκ παραδρομής εισπράχθηκε από τα ΕΛΤΑ υπέρ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, αντί του δικαιούχου Δήμου Βέλου-Βόχας και με το ίδιο έγγραφο ζητείται από το Δήμο μας η επιστροφή του ανωτέρω ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), «Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγουμένη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού…»

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νοµοθεσία καθώς και το ανωτέρω  σχετικό,  παρακαλούµε όπως:

Εξειδικεύσετε πίστωση ποσού 20,65€ στον Κ.Α. 02.8261.002  µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 20,65€ στον Δήμο Βέλου-Βόχας από τροχαία παράβαση.

Κιάτο   6  Δεκεμβρίου   2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του                                 ν. 4555/2018 καθώς και το ως άνω θέμα αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 20,65€ στον Κ.Α. 02.8261.002  µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος του ως άνω ποσού στον Δήμο Βέλου-Βόχας από τροχαία παράβαση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 432/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 6.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email