43/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/10.3.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

43/2023

  Τροποποίηση π/υ & τεχ. προγράμματος οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4018/6.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.  
    -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μυττάς Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 6/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1594/14-02-2023 (ΨΖΝ846ΜΤΛΡ-8ΡΟ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, που τροποποιήθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης  (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, προκειμένου να γίνει προσθήκη του Υποέργου Α/Α 2 «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης αυτών (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.414.000,00€ με ΦΠΑ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντων των κ.κ. Ζαχαρόπουλου Ν. & Μαστοράκη Δ.

Α. Αποδέχεται το ποσό χρηματοδότησης των 1.414.000,00€ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1594/14-02-2023 (ΨΖΝ846ΜΤΛΡ-8ΡΟ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, προκειμένου να γίνει προσθήκη του Υποέργου Α/Α 2 «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης αυτών (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2023, ως αναλύεται στο περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.033 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020]-ΕΣΠΑ-για [Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης αυτών (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός)] Α/Α 2 της Πράξης {Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός)}» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387, νέα πίστωση ποσού 1.414.000,00€.

 

και το Μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

1. Στον Κ.Α. 02.64.7341.032  με   τίτλο «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 ποσού 1.414.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .-

 

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.3.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email