43/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /22. 2. 2023  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   43/2023

Περίληψη:  Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Κοινότητας Γκούρας στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο  για την πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων .  

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε έκτακτη   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2949/22-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Τσολάκος Γεώργιος 6 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. ΣώκοςΔημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος     12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14.  Λέγγας Μάρκος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Συριάνος Κων/νος                          19. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 20.Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης  24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Κατσιμπούλας Αντώνιος 26.  Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Ουδείς

   
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος

                            (Κρυονερίου)

 
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Παν.

(Πασίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 34. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Κοινότητας Γκούρας

στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο  για την πραγματοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων», ο Πρόεδρος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Το από 31-1-2023 αίτημα του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γκούρας,
  2. Την αριθ. 11/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  22  –  2  –  2023

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    11  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την 26ην Φεβρουαρίου  2023 για πραγματοποίηση  εκδήλωσης.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  22αν   Φεβρουαρίου  έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε έτακτη  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  2869/21-2-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                      

1.- Ιωάννης       Μυττάς              (Πρόεδρος)             1.- Σταμάτιος  Γκούμας          Μέλος

2.- Κων/νος       Σαρχάνης      (Αντιπρόεδρος)          2.-  Αντώνιος  Κατσιμπούλας Μέλος

3.- Δημήτριος    Σώκος                  Μέλος

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη-Τσαντίλα  Μέλος

5.- Νικόλαος    Σκαρμούτσος     Μέλος

.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Ουδείς                                                    1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

2.- Αργ. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι,  η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων της Αποκριάς.

 

Ακολούθως ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα  της   ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την 26ην Φεβρουαρίου  2023 για πραγματοποίηση  εκδήλωσης» ανέφερε τα εξής:

Ο  Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γκούρας,  με το  από 31-01-2023 σχετικό έγγραφό του,  μας δηλώνει ότι,  στο πλαίσιο των  αποκριάτικων εκδηλώσεων, θα θέλαμε να  μας  παραχωρήσετε  την πλατεία της Κοινότητας Γκούρας την 26ην  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Κυριακή  για την διενέργεια Πολιτιστικής εκδήλωσης.

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Γκούρας,  με την από  01-02-2023  απόφασή του,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ενέκρινε  την παραχώρηση της  εν λόγω  Πλατείας,  για την διενέργεια Πολιτιστικής Εκδήλωσης στα πλαίσια των εορταστικών αποκριάτικων εκδηλώσεων.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το  από   31-1-2023  σχετικό έγγραφο του Εξωραϊστικού  Πολιτιστικού Συλλόγου Γκούρας.

4.-   Την   υπ’ αριθ . 01-02-2023   θετική  απόφαση της Κοινότητας  Γκούρας.

5.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          O  μ  ό   φ  ω   ν   α

 

1.-   Εγκρίνει το έκτακτο και  κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

 

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση  της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας,  την 26ην Φεβρουαρίου  2023  στα πλαίσια των  αποκριάτικων εορταστικών εκδηλώσεων  στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    11 / 2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   22-02-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.   Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.    Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας,  την 26η Φεβρουαρίου  2023  στα πλαίσια των  αποκριάτικων εορταστικών εκδηλώσεων  στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας .

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στον  Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 43/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email