43/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

43/2022 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (32) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
 τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου
Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
α/α υπηρεσιακό
σημείωμα αρ.
κυκλοφορίας οδηγός/
ημερομηνία προορισμός σκοπό
μετακίνησης
1. ΥΣ.95/28-01-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 31/01/22, 01/02/22, 03/02/22, 04/02/22 & 05/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.97/28-01-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 31/01/22, 01/02/22, 03/02/22, 04/02/22 & 05/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.99/28-01-22 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- 31/01/22, 01/02/22, 03/02/22, 04/02/22 & 05/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.101/28-01-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 31/01/22, 01/02/22, 03/02/22, 04/02/22 & 05/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
β]ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 02/02/22,
5. ΥΣ.105/28-01-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 31/01/22, 01/02/22, 02/02/22, 03/02/22 & 04/02/22 . ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.107/28-01-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 01/02/22, 02/02/22 & 04/02/22.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.118/31-01-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 31/01/22, 01/02/22, 03/02/22, 04/02/22 & 05/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
8. ΥΣ.120/31-01-22 ΚΗΥ-2211 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 31/01/22.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
9. ΥΣ.128/31-01-22 ΚΗΗ-5483 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 31/01/22.
ΛΕΧΑΙΟ
(συνεργείο) υπηρεσιακούς λόγους
10. ΥΣ.130/31-01-22 ΚΗΥ-5109 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 31/01/22.
ΛΕΧΑΙΟ
(συνεργείο) υπηρεσιακούς λόγους
11. ΥΣ.132/31-01-22 ΚΗΥ-5109 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 31/01/22.
ΛΕΧΑΙΟ
(συνεργείο) υπηρεσιακούς λόγους
12. ΥΣ.134/01-02-22 ΚΗΗ-5483 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 01/02/22.
ΛΕΧΑΙΟ
(συνεργείο) υπηρεσιακούς λόγους
13. ΥΣ.136/03-02-22 ΚΗΗ-2917 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 04/02/22.
ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
14. ΥΣ.138/04-02-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 07/02/22, 08/02/22, 10/02/22, 11/02/22 & 12/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.140/04-02-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 07/02/22, 08/02/22, 10/02/22, 11/02/22 & 12/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.142/04-02-22 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- 07/02/22, 08/02/22, 10/02/22, 11/02/22 & 12/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.144/04-02-22 ΚΗΗ-2917 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 07/02/22, 08/02/22, 09/02/22 , 10/02/22, 11/02/22 & 12/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
18. ΥΣ.146/04-02-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 07/02/22, 08/02/22, 10/02/22 & 11/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.150/04-02-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 08/02/22, 09/02/22 & 11/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.152/04-02-22 ΚΗΗ-5468 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 04/02/22. ΠΑΤΡΑ
Υπ. Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδας (Μαιζώνος 17) μεταφορά εγγράφων
21. ΥΣ.157/04-02-22 ΚΗΗ-5483 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 10/02/22. ΠΑΤΡΑ
Αποκεντρωμένη Δ/ση Δυτ. Ελλάδας (ΝΕΑ ΕΟ Πατών-Αθηνών 158) μεταφορά εγγράφων
22. ΥΣ.159/11-02-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 14/02/22, 15/02/22, 17/02/22, 18/02/22 & 19/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.161/11-02-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 14/02/22, 15/02/22, 16/02/22, 17/02/22, 18/02/22 & 19/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.163/11-02-22 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- 14/02/22, 15/02/22, 17/02/22, 18/02/22 & 19/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.165/11-02-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 14/02/22, 15/02/22, 17/02/22, 18/02/22 & 19/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
β]ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-16/02/22.
26. ΥΣ.167/11-02-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 14/02/22, 15/02/22, 16/02/22, 17/02/22 & 18/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.169/11-02-22 ΚΗΙ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 14/02/22, 15/02/22, 16/02/22, 17/02/22 & 18/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
28. ΥΣ.171/11-02-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 15/02/22 & 18/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
(ΧΥΤΑ) μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.173/15-02-22 ΚΗΗ-2936 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 16/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών
30. ΥΣ.175/16-02-22 ΚΗΗ-5483 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 16/02/22. ΙΣΘΜΟΣ μεταφορά Δημάρχου
31. ΥΣ.177/16-02-22 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 16/02/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ
(Εθν. Ανεξαρτησίας 107) υπηρεσιακούς λόγους

32. ΥΣ.179/17-02-22 ΚΗΗ-5468 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 17/02/22. ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ
Δ/νση Υδάτων (Αθηνών 105) μεταφορά εγγράφων

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email