43/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 43/2021   θέμα Ε’

προ ημερήσιας διάταξης

Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού π/υ 21.696,45€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την άμεση κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 

 • των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 §3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 §1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

 

Κάθε χρόνο ο Δήμος Σικυωνίων διαθέτει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Μ.Α.Π., όπως ορίζει η νομοθεσία. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και το γάλα ως Μ.Α.Π..

 

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για το γάλα και τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των νομικών του προσώπων (ΜΗΚΩΝΗ & ΚΟΔΕΔΗΣ).

 

Επειδή είναι μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη των τροφίμων για τα νομικά πρόσωπα και μέχρι καταλήξεως στα είδη και τις ποσότητες τροφίμων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους, ζητάμε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την απευθείας ανάθεση για το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλούμε για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, της Προμήθειας  γάλακτος για  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Δήμου  Σικυωνίων και μέχρις ολοκληρώσεως της διαδικασίας διαγωνισμού για το έτος 2021.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (CPV: 15511000-3) συνολικού π/υ 21.696,45€ που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 • το από ΔΥ/22.02.2021 (21REQ008177256 2021-02-22) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας
 • με την υπ’ αριθμ. 118/1824/23.02.2021 (ΩΧΒ5Ω1Θ-ΩΤΗ) (21REQ008179522 2021-02-23) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον π/υ πιστώσεων .
 • την αρ. πρωτ. 1837/23-02-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας,
 • την κατατεθείσα προσφορά της «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ».
 • το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2021» και αναλυτικά :
ΚΑ διαμορφωμένος δια της παρούσης υπόλοιπο
10.6063.005 1.073,50€ 704,78€ 368,72€
20.6063.005 33.900,00€ 11.878,78€ 22.021,22€
30.6063.005 6.780,00€ 3.434,30€ 3.345,70€
35.6063.005 3.390,00€ 1.323,80€ 2.066,20€
70.6063.005 13.786,00€ 4.354,79€ 9.431,21€

 

Τονίζεται ότι, οι εργασίες που περιγράφονται είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν .

 

Βάσει τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β. σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την άμεση κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού

 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 21.696,45€ για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: [15511000-3] συνολικού π/υ (19.200,40 + 2.496,05 ΦΠΑ 13%) 21.696,45€.

 

Δ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση – λόγω κατεπείγοντος – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 και της του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 093252125) αντί του ποσού των 18.323,60€ (χωρίς ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του.

 

Ε. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως και την λήξη των ποσοτήτων που αναγράφονται στη σχετική μελέτη.

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Οι εργασίες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email