43/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 43/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 32/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 . 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 13ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 32/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 28/02/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους όπως περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 142034/31.12.2018 (ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  • την 32/2019 (6ΔΗΨΩ1Θ-4Ι6) απόφαση ΔΣ,
  • το από 28/02/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Π/Υ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΝΕΟ έργο: Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στην ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική

καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

από ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.                             = 172.360,00€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=   74.400,00€

€   246.760,00
ΝΕΟ έργο: Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

από  ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.                           = 172.360,00€ +

από  ΣΑΤΑ 2011                                              = 666,99€ +

από  ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                   = 2.154,81€ +

από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018= 71.578,20€

€   246.760,00
ΝΕΟ έργο: Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»                                                               

{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

Από ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. =                              850.000,00€ +

από  ΣΑΤΑ 2011=                                                 102,50€ +

από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=   10.131,38€ +

από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=   59.642,50€ +

από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=   69.319,17€ +

από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 125.910,00€

€   1.115.105,55
ΝΕΟ έργο: Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                    

{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.

€   1.000.000,00
ΝΕΟ έργο: Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες –πεζοδρόμια – τοιχεία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   

{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

Από ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. =                             805.280,00€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 194.720,00€

 

 

€   1.000.000,00
ΜΕΙΩΣΗ ποσού

από 202.028,47

σε     38.789,17

 

Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                 

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=                            160.315,00€ +

από  ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=                                                     1.266,23€ +

από  ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=                                                          7.917,34€ +

από  ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=                                                    1.640,43€ +

από  ΣΑΤΑ 2011=                                                                            769,49€ +

από  ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=                                                 2.154,81€ +

από  ΣΑΤΑ 2012=                                                                       27.965,17€

Μείωση ποσού κατά 163.239,30€ προερχόμενο

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των = 160.315,00€

από  ΣΑΤΑ 2011=                                                                           769,49€ +

από  ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=                                                2.154,81€ +

Διαμορφώνοντας την χρηματοδότηση  σε 38.789,17€  προερχόμενη

από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=                                                     1.266,23€ +

από  ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=                                                         7.917,34€ +

από  ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=                                                   1.640,43€ +

από  ΣΑΤΑ 2012=                                                                      27.965,17€

€     38.789,17

 

ΜΕΙΩΣΗ ποσού

από 492.080,08

σε      92.389,25

 

 

Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=  160.315,00€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=    10.185,90€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=    92.334,73€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=    51.923,49€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=    31.342,76€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=  145.978,20€

Μείωση ποσού κατά 399.690,83€ προερχόμενο

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.  ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=160.315,00€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018= 145.978,20€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=   10.131,38€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=   51.923,49€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=   31.342,76€)

Διαμορφώνοντας την χρηματοδότηση  σε 92.389,25€ προερχόμενη

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=   10.185,90€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=   82.203,35€

€     92.389,25

 

ΜΕΙΩΣΗ ποσού

από 155.000,00

σε   109.304,58

 

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός                                         

από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

από Αστική Αναζωογόνηση 2018}=                91.683,00€ +

από ΣΑΤΑ 2012 =                                                 358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                                      115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                              1.819,86€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=             15.046,42€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=                  282,30€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=               7.719,01€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=             37.976,41€

Μείωση ποσού έργου κατά 45.695,42€  προερχόμενο

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=               7.719,01€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=             37.976,41€

Διαμορφώνοντας την χρηματοδότηση σε 109.304,58€ προερχόμενη από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018}=                      91.683,00€ +

από ΣΑΤΑ 2012 =                                                358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                                     115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                             1.819,86€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=            15.046,42€ +

από   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=                 282,30€

€    109.304,58

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1322.024  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για υλοποίηση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018} με κωδικό έργου 2018ΣΕ87100016» νέα πίστωση ποσού  3.000.000,00€. Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού πιστώσεις συνολικού ποσού 3.608.625,55€

 

1.1 Στον Κ.Α. 02.64.7326.002 των εξόδων με   τίτλο «Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   ποσό   246.760,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών {Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871     172.360,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018        74.400,00€

 

Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .

 

 

 

 

 

 

2 Από Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσού  202.028,47€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019   160.315,00€  ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ               1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ                    7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ              1.640,43€

ΣΑΤΑ 2011                                      769,49€

ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση            2.154,81€

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των  27.965,17€  μειώνουμε κατά  163.239,30€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  160.315,00€

ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των            769,49€

ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}           2.154,81€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 38.789,17€ προερχόμενη από

ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ               1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ                    7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ              1.640,43€

ΣΑΤΑ 2012                                 27.965,17€

3 Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσού  492.080,08€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  160.315,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    10.185,90€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015   92.334,73€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016   51.923,49€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017    31.342,76€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 145.978,20€

μειώνουμε κατά  399.690,83€  προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  160.315,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    10.131,38€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016    51.923,49€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017   31.342,76€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 145.978,20€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 92.389,25€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ            10.185,90€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    82.203,35€

1.2 Στον Κ.Α. 02.64.7336.003 των εξόδων με   τίτλο «Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   ποσό   246.760,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871}      172.360,00€

ΣΑΤΑ 2011                                           666,99€

ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                2.154,81€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2018         71.578,20€

 

Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

4 Από Κ.Α. 02.30.7324.004 με τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός»,  ποσού  155.000,00€ προερχόμενη από

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}                91.683,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017    37.976,41€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016      7.719,01€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015         282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2014     15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013      1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ-ΣΑΤΑ 2013          115,00€

ΣΑΤΑ 2012                                      358,00€

μειώνουμε κατά  45.695,42€   προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017    37.976,41€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016       7.719,01€

 

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 109.304,58€ προερχόμενη από

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}                91.683,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015        282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013      1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013         115,00€

ΣΑΤΑ 2012                                      358,00€

1.3 Στον Κ.Α. 02.64.7323.001 των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   ποσό   1.115.105,55€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871}      850.000,00€ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019       125.910,00€

ΣΑΤΑ 2011                                           102,50€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015         10.131,38€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016         59.642,50€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017         69.319,17€

1.4 Στον Κ.Α. 02.63.7312.002 των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   ποσό   1.000.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871.
1.5 Στον Κ.Α. 02.64.7326.001 των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   ποσό   1.000.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871}   805.280,00€  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019        194.720,00€

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email