43/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 22-06-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   43 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 3o  Ημερήσιας διάταξης «Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του

                                                 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ. Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-06-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                         «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  3ον Ημερήσιας διάταξης

.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου

του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ. Κιάτου»   έθεσε υπόψη  των μελών τα εξής:

1. Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων»

2. Την υπ’ αριθμ. 20/2018 πράξη της με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του ως άνω Κυλικείου

3.Το από   23-05-2018 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό.

4.- Την με αριθ. πρωτ. 88/ 24-05-2018 ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη, κατοίκου Λουτρακίου

Στη συνέχεια κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Αποδέχεται:

α. Το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 23-05-2018, σύμφωνα με τον οποίο αναδείχθηκε ο κ. Σπυρόπουλος Νικόλαος με ετήσια προσφορά εξήντα πέντε (65,00)  Ευρώ ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας τα περισσότερα μόρια, ήτοι (130).

β. Την πρόταση της τριμελούς επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στον παρακάτω τελευταίο πλειοδότη.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον κ. Σπυρόπουλο Νικόλαο , στον οποίο αναθέτει τη μίσθωση του κυλικείου με

   ετήσια προσφορά εξήντα πέντε (65,00)  ανά μαθητή και με εννέα (9) έτη διάρκεια, σύμφωνα με τους όρους

   της σύμβασης που θα υπογραφεί.

3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση και

          4.- Απορρίπτει την ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου          

                 της Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη, κατοίκου Λουτρακίου, λόγω του ότι δεν είναι μέχρι σήμερα συνεπής

                στις οικονομικές της υποχρεώσεις, καταγγέλλει   την σύμβαση που έχει υπογράψει μαζί της καθ’ ότι

                 υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις.

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    43 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-06- 2018

Ο Πρόεδρος    της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email