43/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 43/2018

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 35ο

Στο 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 16/01/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
 3. Την υπ΄ αριθ. 538/15-01-2018 αίτηση του Αναδόχου περί Οριστικής Παραλαβής του έργου.
 4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

β) Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014

γ) Αριθμός μελέτης: 16/2014

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 59.349,59 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ε) Ύψος δαπάνης:   34.497,48 € + ΦΠΑ 8.154,51 € = 42.651,99 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 18/07/2016

ζ) Τελική επιμέτρηση:   23/09/2016

η) Επιβλέπουσα: Γ. ΜΑΣΤΕΛΟΥ, ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΕ6.-Μ. ΜΑΘΙΟΠΥΛΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧ ΤΕ4.

4.        Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2018 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Βλάσιος Χρυσικός, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ4, υπ/λος της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, ως πρόεδρο και

β) Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3,ως μέλος.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Τη σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τ. Ε. – Η/Μ Έργων &

Συγκ/ών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 16/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 14/2014 μελέτη,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από :

α] Τον τακτικό υπάλληλο, Χρυσικό Βλάσιο, Μηχανολόγο – Μηχανικό (ΤΕ4), της ΔΕΥΑ του Δήμου Σικυωνίων (ως πρόεδρο),

β] Τον τακτικό υπάλληλο, Χασιώτη Τιμολέωντα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3 με Α’ βαθμό του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου          

   Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Το Θελερίτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, [ως μέλος].

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 43/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

43/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 43/2018

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 35ο

Στο 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 16/01/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
 3. Την υπ΄ αριθ. 538/15-01-2018 αίτηση του Αναδόχου περί Οριστικής Παραλαβής του έργου.
 4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

β) Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014

γ) Αριθμός μελέτης: 16/2014

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 59.349,59 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ε) Ύψος δαπάνης:   34.497,48 € + ΦΠΑ 8.154,51 € = 42.651,99 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 18/07/2016

ζ) Τελική επιμέτρηση:   23/09/2016

η) Επιβλέπουσα: Γ. ΜΑΣΤΕΛΟΥ, ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΕ6.-Μ. ΜΑΘΙΟΠΥΛΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧ ΤΕ4.

4.        Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2018 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Βλάσιος Χρυσικός, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ4, υπ/λος της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, ως πρόεδρο και

β) Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3,ως μέλος.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Τη σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τ. Ε. – Η/Μ Έργων &

Συγκ/ών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 16/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 14/2014 μελέτη,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από :

α] Τον τακτικό υπάλληλο, Χρυσικό Βλάσιο, Μηχανολόγο – Μηχανικό (ΤΕ4), της ΔΕΥΑ του Δήμου Σικυωνίων (ως πρόεδρο),

β] Τον τακτικό υπάλληλο, Χασιώτη Τιμολέωντα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3 με Α’ βαθμό του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου          

   Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Το Θελερίτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, [ως μέλος].

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 43/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email