43/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   43 / 2017

Περίληψη: «Περί εγκρίσεως και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                    3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                         

 

                                                                                                    

Θέμα   3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή» ανέφερε τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί χρώματα, για να βάψει τα Σχολεία της,

λόγω φθορών   που έχουν υποστεί τα υφιστάμενα κτίρια, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω προμήθεια, από την Σχολική

Επιτροπή, σας γνωρίζουμε πως τις εργασίες για τους εν λόγω ελαιοχρωματισμούς θα τις κάνουν οι Σύλλογοι των

Γονέων και Κηδεμόνων του κάθε Σχολείου καθώς και οι εργάτες του Δήμου Σικυωνίων.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος όλων των Δ/ντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, μας ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των   δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα  ευρώ (2.530,00)

συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24% για την προμήθεια χρωμάτων και προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση   στην

Lecotex Β. Λέκκας &Σια Ο.Ε. (Εργοστάσιο χρωμάτων – βερνικιών) , που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Λουτράκι

Κορινθίας και Α.Φ.Μ.081735200   Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας   χρωμάτων για τον Ελαιοχρωματισμό όλων των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και την διενέργεια της   προμήθειας χρωμάτων, έναντι ποσού   δύο χιλιάδων

πεντακοσίων τριάντα  ευρώ (2.530,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας χρωμάτων για όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στην Lecotex Β. Λέκκας &Σια Ο.Ε. (Εργοστάσιο χρωμάτων – βερνικιών) , που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Λουτράκι

Κορινθίας και   Α.Φ.Μ.081735200   Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, έναντι ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (2.530,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια και την υπογραφή της σύμβασης

5. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

       και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο Δημήτριο,     Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Βασίλειο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                  Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   11-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                          ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email