429/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

429/2022

  16ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη πληρεξουσίου

για την παράσταση δικηγόρου (13/2022) ενώπιον του ΣτΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει ειδικό πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση παράστασης της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 13/2022 όμοιας απόφασης, κυρίας Μαγαλιού Μαρίας,  προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 2285/2018 Έφεσης του Δήμου Σικυωνίων, για την εξαφάνιση της Α197/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως .

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την πρόταση του προεδρεύον,
  • την 13/2022 απόφαση ΟΕ (Ψ7ΕΕΩ1Θ-ΛΒΜ) «ορισμός δικηγόρου»
  • την 485/19072/29.11.2022 (ΨΠΥΕΩ1Θ-ΒΜΛ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να συντάξει ειδικό πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση παράστασης του ορισθέντα δικηγόρου, ενώπιον του ΣτΕ, δυνάμει της 13/2022 απόφασης.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 61,28€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του πληρεξούσιου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 429/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email