428/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

428/2022

  15ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Σαρλά Ελένης που αναφέρει ότι                             «…. εκτιμώ ότι ο Δήμος πρέπει να συμμορφωθεί στην υπ’ αριθ. 357461/14-10-2022 (Ψ0Ι47Λ1-ΧΗΜ) απόφαση της Δ/ναης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 357461/14-10-22 (Ψ0Ι47Λ1-ΧΗΜ) απόφαση της Δ/νης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας
  • την 401/2022 (6Θ5ΠΩ1Θ-61Σ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της επιβολής στο Δήμο μας,  δ/κου προστίμου (10.000,00€) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, ως προς τον επιμερισμό του επιβλητέου προστίμου, σύμφωνα με την Α179/2022 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, λαμβανομένης υπ’ όψιν, της ως άνω γνωμοδότησης .

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 428/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email