428/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 428/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 235/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 25ο

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 235/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 03/10/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 235/2016 απόφαση Ο.Ε.,
  • την από 03/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 235/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

2. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί  τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους , αναλυτικά ως εξής:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1) α)Στον 06.00.1411.007 «Δωρεά από Μάλλιο Ανδρέα για οικονομική βοήθεια απόρων οικογενειών» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 665,00 € μετά την 29/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΗΥ6Ω1Θ-ΝΧ7) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 82/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Μεταφέρει

1.665,00 €

1.1) Μεταφέρει το ποσό των 1.665,00 € στο αποθεματικό Κ.Α. 02.90.9111 για   ενίσχυσή του
  β)Στον 06.00.1411.008 «Δωρεά από Βλάσιο Ρέστα για κατασκευή πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 € μετά την 153/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68Ξ9Ω1Θ-1ΗΝ) με την οποία έγινε η αποδοχή της δωρεάς και το αρίθμ. 83/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.    
2) Από το ενισχυμένο αποθεματικό Κ.Α. 02.90.9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 5.253,00€ (1.665,00€+3.588,00€) στους Κωδικούς Αριθμούς για υλοποίηση των σκοπών της δωρεάς

Μεταφέρει

5.253,00 €

2.1) Στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του σκέλους των εξόδων «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)», πίστωση ποσού 665,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.665,00 € , προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 15.000,00€ και από δωρεά του Μάλλιου Ανδρέα με το ποσό των 665,00€.
      2.2) Στον Κ.Α. 02.70.7135.018 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων», πίστωση ποσού 4.588,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 3.588,00€ και από δωρεά του Ρέστα Βλασίου με το ποσό των 1.000,00€.-
3) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 -8.286,50 – 2.500,00)   12.205,56 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   4.500,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.705,56 € (12.205,56 – 4.500,00)

Μεταφέρει

4.500,00 €

  Στον Κ.Α. 02.70.6262.028 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση   ποσού 4.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
4) Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού»,   ποσού 36.946,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού   8.300,00 € ,     διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.646,80 €

Μεταφέρει

δια   του αποθεματικού   8.300,00 €

  Στον Κ.Α. 02.30.7133.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ», πίστωση   ποσού 8.300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 .-

      

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 428/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email