427/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                               ορθή επανάληψη

-ως προς το άρθρο 18                                                                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 427/2017

Περίληψη : Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργουτων Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00’, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. Πρωτ. 18433/06.111.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτης Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Χρυσικός   Παύλος   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Φιακάς Παναγιώτης   8. Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ., στο τέλος του 10ου θέματος ΗΔ, Μπακόλιας Π., στο τέλος του 11ου θέματος ΗΔ,  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ.Κ. Λαύκας –Καστανιάς – Δροσοπηγής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

1. Την αριθ.2/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας.

2. Την από 21-9-2017 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Καστανιάς.

3. Την από 8-11-2017 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Δροσοπηγής.

4. Την αριθ. 31/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Νέος Κανονισμός άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας –Καστανιάς – Δροσοπηγής .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Α. Α ν α κ α λ ε ί, την αριθ. 212/2007 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Στυμφαλίας με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ.Κ. Λαύκας –Καστανιάς – Δροσοπηγής», η οποία είχε εγκριθεί με την αριθ. 39726/3189,38298/2985/9-7-2008 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης.

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τον Κανονισμό άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ. Κ. Λαύκας –Καστανιάς – Δροσοπηγής,

ο οποίος έχει ως εξή:

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Το αρδευτικό έργο Λαύκας-Καστανιάς – Δροσοπηγής θα λειτουργεί με τις μέχρι σήμερα υφιστάμενες παροχές που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου, καθώς και με οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση, η οποία θα εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη των Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς- Δροσοπηγής και της Τ.Υ. του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Για την άρδευση των κτημάτων των περιοχών των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής που έχουν δικαίωμα

άρδευσης, θα γίνεται χρήση των νερών:

  1. 1.των πηγών «Καφαλόβρυσου» Καστανιάς,
  2. 2.της λίμνης Στυμφαλίας,
  3. 3.της γεώτρησης στη θέση «Κακαβούλα» Καστανιάς, (από την γεώτρηση «Κακαβούλα» Καστανιάς θα αρδεύονται και οι

εκτάσεις των περιοχών «Σταμάτας» και «Αγ. Νικολάου» της Τ.Κ. Καστανιάς τις ημέρες που θα αντιστοιχούν στην Τ.Κ. Καστανιά)

  1. 4.της γεώτρησης στη θέση «Κόκκισι» της Τ.Κ. Λαύκας.

Για την άρδευση της κτηματικής παραλίμνιας περιοχής Δροσοπηγής, θα γίνεται χρήση των νερών της λίμνης Στυμφαλίας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής θα γίνεται καταρχήν με ελεύθερη ζήτηση από το δίκτυο.

Κατά την περίοδο αιχμής η άρδευση θα γίνεται εναλλάξ ανά μία (1) μέρα σε κάθε Τ.Κ. και για την εφαρμογή της θα υπάρχει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν με απόφαση του Δημάρχου.

Σε έκτακτες περιπτώσεις λειψυδρίας θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η σειρά άρδευσης των κτημάτων, το εύρος και το είδος των διαφόρων καλλιεργειών, καθώς και ο τρόπος κατανομής και η ρύθμιση του νερού.

Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Δροσοπηγής θα γίνεται μέσω του αντλιοστασίου και θα τροφοδοτείται από τα νερά της λίμνης Στυμφαλίας.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Δικαίωμα χρήσης του αρδευτικού δικτύου έχουν οι καλλιεργητές που έχουν κτήματα εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Αγοροπωλησία κτημάτων εντός της παραπάνω περιοχής πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στη Δ.Ε. Στυμφαλίας από τους ενδιαφερόμενους.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Η αρδευτική περίοδος αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου .

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης θα γίνεται με τη μέθοδο της ογκομέτρησης σε κυβικά μέτρα, βάση των ενδείξεων των υδρομετρητών.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδρομετρητών και σύνδεση καινούργιων όπου απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομετρητών θα ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες του δικτύου.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Αναγκαία προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών είναι η αλλαγή σύνδεσης των διακλαδώσεων (βρόχων) με τον κεντρικό αγωγό στα πλάγια, αντί στον πυθμένα του αγωγού που είναι σήμερα, προκειμένου να κατακρατούνται τα υπολείμματα φερτών υλικών και να μην μεταφέρονται εντός του δικτύου.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Για κάθε αρδευτική περίοδο θα προσλαμβάνεται υδρονομέας του οποίου τα κύρια καθήκοντα θα είναι η καταμέτρηση-καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά καλλιεργητή και τοποθεσία καλλιέργειας, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αστυνόμευση της άρδευσης.

Οι ενδείξεις των υδρομετρητών, καθώς και κάθε απαραίτητο στοιχείο θα καταγράφονται σε βιβλίο που θα παραλαμβάνεται θεωρημένο από το Δήμο και θα παραδίδονται αντίγραφα ανά 15νθήμερο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του Δήμου οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας, προσθήκης κ.λ.π. επί του έργου.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των υδρομετρητών.

Απαγορεύεται η άρδευση με τη μέθοδο της κατάκλισης.

Απαγορεύεται η εκτός περιοχής του έργου μεταφορά νερού με οποιονδήποτε τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Κατάργηση του παγίου για όλα τα κτήματα που βρίσκονται εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτύου σε οφειλέτες αρδευτικών τελών και θα διακόπτεται άμεσα η παροχή τους.

Άρθρο 15ο

Το κόστος της τοποθέτησης και σύνδεσης των υδρομέτρων, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Άρθρο 16ο

Η εποπτεία της εγκατάστασης των υδρομέτρων θα γίνεται από τους υδρονομείς και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης τους.

Η μη συμμόρφωση των χρηστών με τις υποδείξεις των υπευθύνων, θα καταγράφεται αμέσως και θα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Οι απαγορευτικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη η παρούσα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 427/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email