426/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

426/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα,

ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ, κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι,

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 393/2022 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 18429/21-11-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Με την αριθ. 17113/27-10-2022 αίτησή του ο κ. Ρήγα Βλάση του Ευαγγέλλου και της Χαριτίνης, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

 

Για το οικοδομικό τετράγωνο 120 η τελική τιμή οικοπέδου είναι 152,80€/τμ

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 061109 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 120 , έχει αρχικό εμβαδόν 2589,44τμ, και τελικά εμβαδά μετά την Κύρωση στο οτ 120 Α οικόπεδο εμβαδού 603,33 τμ. και στο οτ 120 οικόπεδο εμβαδού 1201,63τμ

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους αρ. Συμβολαίων: 18.087/22-2-1995Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Ιωάννη Καλαχάνη με πιστοποιητικό μεταγραφής το αρ. 433β/23-2-1995 και την αρ. 25.650/15-2-1984 Δημόσια Διαθήκη του συμβολαιογράφουΠαναγιώτη Παναγόπουλου που συνοδεύει την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκε (την ημέρα κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής) στον κ. Ρήγα Βλάσιο του Ευαγγέλου και της Χαριτίνης , κατά ποσοστό 100%.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του αιτούντος κ. Ρήγα Βλάση του Ευαγγέλλου κ της Χαριτίνης , με ΚΑ  , για τα 85,29 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 85,29*152,80 =13.032,31 ευρώ.

 

Επισυνάπτονται :

Αίτηση, Συμβόλαια, Πίνακας Πράξης Εφαρμογής,

Απόσπασμα Σχεδίου

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα παραπάνω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα κ. Ρήγα Βλάση του Ευαγγέλλου και της Χαριτίνης, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Καθορίζει ως κάτωθι, το ύψος των υποχρεώσεων που αφορά, σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ανά συνιδιοκτησία του με ΚΑ 061109, ΟΤ 120 ακινήτου με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 18429/21.11.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Ρήγας Βλάσης του Ευαγγέλλου και της Χαριτίνης,  με ποσοστό ιδιοκτησίας 100% για τα 85,29τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε                                85,29×152,80 =13.032,31€

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 426/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email