423/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 423/2021   16ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (322,00€)

για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & Κάρτας Καυσαερίων

οχημάτων του Δήμου μας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 20/12/2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπόλογου διαχειριστή, που ακολουθεί,

 

Με την αρίθμ. 275/04-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.10.6331.001, 02.20.6331.001,  το αριθμ. 353/2021 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 322,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΥ 2220, ΚΗΙ 5520, ΚΗΗ 2917, ΚΗΙ 5504, ΚΗΗ 5482  με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31-12-2021.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

1) Για το ΚΗΥ 2220 δαπανήθηκε το ποσό των 59,00 € σύμφωνα με το αριθμ.  1945/15-10-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2) Για το ΚΗΙ 5520 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ. 1929/14-10-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

3) Για το ΚΗΗ 2917 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 2154/24-11-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

4) Για το ΚΗΙ 5504 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 2176/27-11-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

5) Για το ΚΗΗ 5482 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 2248/15-12-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

 

ΣΥΝΟΛΟ = 291,00 €

     

 Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 322,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 291,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 31,00 € (322,00-291,00=31,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.  511A/2021  Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

 

Κιάτο   20 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 275/2021 (67Λ5Ω1Θ-32Γ) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας Νικόλαο Τσήρο με αριθμ. 353/2021 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 322,00€ για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31/12/2021, σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

α/α Αρ. κυκλοφορίας οχήματος ποσό παραστατικό
1. ΚΗΥ 2220 59,00 € 1945/15-10-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. ΚΗΙ 5520 34,00 € 1929/14-10-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
3. ΚΗΗ 2917 66,00 € 2154/24-11-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
4. ΚΗΙ 5504 66,00 € 2176/27-11-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
5. ΚΗΗ 5482 66,00 € 2248/15-12-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
    291,00€ μερικό σύνολο
    31,00 € 511A/2021  Γραμμάτιο Είσπραξης
    322,00€ σύνολο

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 423/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email