420-2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 & 2 ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email