420/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

420/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€)

για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη

του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/11/2022 υπηρεσιακό σημείωμα του υπολόγου διαχειριστή, που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 376/26-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.10.6411.001 το αριθμ. 441/2022 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 1.499,07€, για την πληρωμή της «Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη» με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι 31-12-2022.

               

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

 

Συν/να:

1.  ΧΕΠ 441/2022

2. Καταθετήριο τραπεζικού λογαριασμού

Κιάτο 23-11-2022

Ο Υπόλογος

Τσιοκάρας Ιωάννης

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 375/2022 (ΨΦΞΦΩ1Θ-ΡΤΥ) απόφαση ΟΕ «ανανέωση σύμβασης»
  • την 376/2022 (Ψ6ΡΤΩ1Θ-Ο2Θ) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή Τσιοκάρα Ιωάννη του με αριθμό 441/2022 (Σειρά Α΄) Χρηματικού Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 1.499,07€ και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.20.6411.001 που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, για την πληρωμή της «Παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη»  του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα και τα επισυναπτόμενα παραστατικά.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 420/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email