420/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 420/2020   Θέμα 7ο

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφοράς τετραγωνικών μέτρων τελών φωτισμού-καθαριότητας, στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στο ΤΑΠ 2011-2015.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/12/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας με την οποία εισηγείται την διαγραφή οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του ν. 4674/11.03.2020 (Α’ 53), διότι είτε έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση του ακινήτου, είτε υπήρχαν διαφορές ως προς την επιφάνεια του ακινήτου ή τη χρήση αυτού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4674/11.03.2020 (Α’ 53),
  • το από 21/12/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας,
  • της επισυναπτόμενες καταστάσεις,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από τους καταλόγους διαφοράς τετραγωνικών μέτρων τελών φωτισμού-καθαριότητας, στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  των ετών 2011-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/11.03.2020 (Α’ 53), όπως αυτές παρουσιάζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 420/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email