420/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 38ης/31.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 420/2017

Περίληψη : Αναγκαιότητα διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17873/25.10.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Φιακάς Παναγιώτης    
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Αλεξόπουλος Βασίλειος   19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Γεώργας Χρήστος 22.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Ρουμπέκας Γεώργιος  
25. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ

 
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30/10/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας λάβει υπόψη :

 • Τις διατάξεις Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) και δη:

α)   Τοάρθρο 65 παράγραφος 1 του με το οποίο ορίζεται ότι: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

β)   Τοάρθρο 72 με το οποίο ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».

 • Το γεγονός ότι μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).
 • Την ανάγκη του Δήμου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών και να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 44/2017 μελέτη «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 411.611,80 € και κατά συνέπεια θα πρέπει να διενεργηθεί διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
 • Την υπ’ αριθμ. 542/2016 Απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 • την αρ. 106/2017 (ΨΣ4ΛΩ1Θ-ΨΣ9) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 78006/3-5-2017 (Ψ5Χ5ΟΡ1Φ-ΝΣΡ) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ..
 • την αρ. 320/2017 (Ω2ΖΑΩ1Θ-65Φ) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 257894/24-10-2017 (ΩΞΝΚΟΡ1Φ-ΚΗ6) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ..
 • Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού στον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, η οποία θα καλύψει την ανωτέρω προμήθεια.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.    Την λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

2.    Η προμήθεια θα διενεργηθεί από τον Δήμο, εφόσον πρωτίστως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με την οποία θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη από 30/10/2017 εισήγηση της Τ.Υ. (πρωτογενές αίτημα 17REQ002222099 2017-11-10)
 • την 44/2017 μελέτη προμήθειας,
 • την 106/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εγγραφή πίστωσης ποσού 416.271,17€ στον Κ.Α. 02.25.7135.018 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», η οποία νομιμοποιήθηκε με την 78006/3.5.17 (Ψ5Χ5ΟΡ1Φ-ΝΣΡ) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.
 • την 320/2017 (Ω2ΖΑΩ1Θ-65Φ) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με την οποία μειώνει την ανωτέρω πίστωση και διαμορφώνεται στο ποσό των 411.680,00€, και η οποία νομιμοποιήθηκε με την 257894/24.10.17 (ΩΞΝΚΟΡ1Φ-ΚΗ6) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα ανάθεσης σε τρίτο, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας».

2. Εγκρίνει την αρ. 44/2017 σχετική μελέτη προμήθειας, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, προϋπολογισμού 411.680,00€.

3. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης, της ανωτέρω προμήθειας, τη διενέργεια ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

Η παρούσα κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού και να ψηφιστεί η σχετική πίστωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 420/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email