420/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 420/2016

Περίληψη : Δεύτερη Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Δεύτερη Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17/10/2016 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής & Αποσφράγισης Προσφορών το οποίο ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Κιάτο   17102016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4, 2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4, 3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22, που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, μετά την αριθ. 13906/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 96.825,08€ (χωρίς ΦΠΑ), και σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 2413/24-02-2016 διακήρυξης του Δημάρχου. Η διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έχει Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 28251.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α’) περί ποσοστού εγγυήσεων στους διαγωνισμούς δημοσίου.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33Α/2006) περί διαδικασιών για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών καυσίμων.
 • Την αριθ. 01/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την αριθμ. πρωτ. 2413/24-02-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 333/2016 Α.Δ.Σ. περί προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016, έπειτα από διαγωνισμό.
 • Την αριθμ. πρωτ. 13906/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩ1Θ-5Α3, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου kiato.gov.gr.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012).
 • Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677 Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίεςλειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

ΠΡΟΕΒΗ

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση και συγκεκριμένα για τους 2ο , 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , 9ο, 10ο και 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

1. Για την κήρυξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεσης) ως άγονη.

2. Για 2η προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεσης) εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τους 2ο, 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , 9ο, 10ο και 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 01/2016 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 96.825,08€ (χ.ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2413/24-02-2016Διακήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει από το Δ.Σ. με νέα απόφασή του αφού δημοσιευθεί πρόσκληση με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ενημερωθούν οι προμηθευτές καυσίμων και μετά την γνωμοδότηση επί των προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2016.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Τσιοκάρας Ιωάννης

3/ Μπουντή Γεωργία

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 17/10/2016 πρακτικό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου , ο οποίος ψήφισε λευκό

1. Κ η ρ ύ σ σ ε ι την πρώτη (1η) προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεσης)               μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016, ως άγονη.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την δεύτερη (2η) προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016, εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τους 2ο, 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , 9ο, 10ο και 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 96.825,08€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2413/24-02-2016 Διακήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει από το Δ.Σ. με νέα απόφασή του, αφού δημοσιευθεί πρόσκληση με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ενημερωθούν οι προμηθευτές καυσίμων και μετά την γνωμοδότηση επί των                 προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, έτους 2016.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 420/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email