42/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/10.3.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

42/2023

  Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σικυωνίων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για  την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δομή του «1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΗΚΩΝΗ» και μεταβίβαση αυτού λόγω αρμοδιότητας στο ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» καθώς και τροποποίηση  π/υ οικ. έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4018/6.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.  
    -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μυττάς Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 3/3/2023 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Με την με Α.Π.: 90911/30.12.2022, (ΑΔΑ:6ΜΨΘ46ΜΤΛ6-ΣΦΜ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) αρμοδιότητάς τους.  Σύμφωνα με τον πίνακα των δικαιούχων στο Παράρτημα της εν λόγω Απόφασης, στον Δήμο Σικυωνίων (Α/Α:125) κατανέμεται ποσό ύψους 8.000,00€. Μέσω της επιχορήγησης δύναται να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) του «1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Μηκώνη» του Δήμου Σικυωνίων, αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Η ΜΗΚΩΝΗ», λόγω μη επάρκειας των πόρων της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023.

 

Η χρηματοδότηση από  την εν λόγω απόφαση γίνεται εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.

 

Καθώς δε η αρμοδιότητα λειτουργίας του «1ου ΚΔΑΠ ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων ανήκει στο ΝΠΔΔ του Δήμου «Η ΜΗΚΩΝΗ», ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο φορέα.

 

Με την παρούσα εισηγούμεθα όπως  ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προκειμένου να αφενός να αποδεχθεί το ποσό επιχορήγησης του Δήμου Σικυωνίων, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ύψους  8.000,00€ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δομή του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΗΚΩΝΗ» και αφετέρου να μεταβιβάσει το επιχορηγημένο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Η ΜΗΚΩΝΗ», που είναι αρμόδιο για την λειτουργία του 1ου ΚΔΑΠ Σικυωνίων.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών το από 8/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 90911/30.12.2022 (ΑΔΑ:6ΜΨΘ46ΜΤΛ6-ΣΦΜ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 8.000,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) αρμοδιότητάς τους.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται το ποσό των 8.000,00€που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων, με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για  την παροχή κοινωνιών υπηρεσιών από τη Δομή του «1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΗΚΩΝΗ» και μεταβίβαση αυτού λόγω αρμοδιότητας στο ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1216.001  με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δομή του (1ου Κ.Δ.Α.Π. ΜΗΚΩΝΗ)» νέα πίστωση ποσού  8.000,00€ 

και το Μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων προκειμένου να μεταβιβασθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗΚΩΝΗ και συγκεκριμένα:

1. Στον Κ.Α. 02.00.6715.001 των εξόδων με τίτλο «Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σικυωνίων (Η ΜΗΚΩΝΗ) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δομή του 1ου Κ.Δ.Α.Π. ΜΗΚΩΝΗ {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ}»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 8.000,00€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.3.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email