42/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

42/2022 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (1/2021 μελέτη ΤΥ)
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 15/02/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί,
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 1835/2022 αίτηση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με ανάδοχο την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
Τα στοιχεία του έργου είναι:
Μελέτη: 1/2021 της Τ.Υ.
Συμφωνητικό: Αρ. πρωτ. 12347/27-09-2021.
Προθεσμία περαίωσης έργου: 6 μήνες (έως 27-03-2022)
Πηγή χρηματοδότησης: Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 02.64.7331.004.
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 186.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ποσό συμφωνητικού: 103.649,84 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός
Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης – Νικόλαος Στούκας

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», μέχρι 27-06-2022, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. μελέτης 1/2021, έως 27.06.2022 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email