42/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 42/2021   θέμα Δ’

προ ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (1019/3/111-δ’/23.02.2021) κατόπιν της Α20/5807/28.12.2020 Εισαγγελικής παραγγελίας

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου .

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 38/2021 απόφαση ΟΕ, σύμφωνα με την οποία  πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειας που προβλέπονται και απαιτούνται μετά την 1019/3/111-δ’/23.02.2021 κλήση του Α.Τ. Σικυωνίων σύμφωνα με την Α20/5807/28.12.2020 Εισαγγελική παραγγελία.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου.

 

Β. Ορίζει τo δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο ως συνήγορο υπεράσπισης του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, προκειμένου να παραστεί και για λογαριασμό του να καταθέσει (υπόμνημα) ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατά την 27η Φεβρουαρίου 2021 (08.00’-14.00’) σε προκαταρκτική εξέταση, μετά την 1019/3/111-δ’/23.02.2021 κλήση σύμφωνα με την  Α20/5807/28.12.2020 Εισαγγελική παραγγελία.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας εξέτασης.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ.  20/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email