42/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11 / 5-11–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   42 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Συγκρότηση  σε σώμα  της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Σικυωνίων».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Νοεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 274/1-11-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Β. Νανόπουλος           Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αι. Λούτα                                «                                 4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Ν.  Παπαβασιλείου                 «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  1ο

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Συγκρότηση  σε σώμα  της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων»   εξέθεσε ότι:

Ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ.  96/4/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ.  1049,676/04-05-2011 απόφαση  του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η συγχώνευση  των Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και την δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 103  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξέθεσε ότι ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ.  276/2019  με   ΑΔΑ:  6Β7ΤΩ1Θ-ΡΗΜ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, αποφασίσθηκε  και  συγκροτήθηκε  το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο  της Σχολικής Επιτροπής (ΝΠΔΔ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενο από  (9) μέλη ως εξής:

Α.-  Ορίζεται 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως κάτωθι:

 1. Ζάρκο Δημήτριο Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Σκαρμούτσο Νικόλαο.
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενη από τον Θελερίτη Γεώργιο.
 3. Παπαβασιλείο Νικόλαο, Μέλος αναπληρούμενο, από τον Σαρχάνη Κων/νο.
 4. Νανόπουλο Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον Μπακόλια Παναγώτη.
 5. Κουκουμέλη Γεώργιο, αναπληρούμενο από τον Βαφειαδάκη Άρη (εκπρόσωποι της Ένωσης

Γονέων).

 1. Λούτα Αικατερίνη (Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Κιάτου) αναπληρούμενη από τον Θεοφιλόπουλο

Γεώργιο (Δ/ντή 2ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1. Βυτινιώτη Δήμητρα (Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Κιάτου)αναπληρούμενη από τον Ασβεστόπουλο

Δημήτριο (Δ/ντή 1ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1. Πανάγου Παναγιώτα Δημότισσα μέλος, αναπληρούμενη από την Σπηλιώτη Όλγα (Δημότισσα).
 2. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου μέλος,

αναπληρούμενο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του 1ου Λυκείου Κιάτου.

 Β . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού

Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

   Και προκειμένου το νομικό μας πρόσωπο να λειτουργήσει, πρέπει με απόφασή μας να συγκροτηθούμε σε σώμα και να  αποδεχτούμε την υπ’ αριθ. 276/2019 με   ΑΔΑ:  6Β7ΤΩ1Θ-ΡΗΜ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει προβεί στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων καθώς και  τις διατάξεις  του άρθρου 13 παρ. 3  του Ν. 2690/99 (Κύρωση του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις) περί συγκροτήσεως των συλλογικών οργάνων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται απόλυτα την υπ’ αριθ.  276/2019  με  ΑΔΑ:  6Β7ΤΩ1Θ-ΡΗΜ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που έχει προβεί στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκροτείται σε σώμα ως  εξής:

Α.- Ορίζεται 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως κάτωθι:

 1. Ζάρκο Δημήτριο Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Σκαρμούτσο Νικόλαο.
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενη από τον Θελερίτη Γεώργιο.
 3. Παπαβασιλείο Νικόλαο, Μέλος αναπληρούμενο, από τον Σαρχάνη Κων/νο.
 4. Νανόπουλο Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον Μπακόλια Παναγώτη.
 5. Κουκουμέλη Γεώργιο, αναπληρούμενο από τον Βαφειαδάκη Άρη (εκπρόσωποι της Ένωσης

Γονέων).

 1. Λούτα Αικατερίνη (Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Κιάτου) αναπληρούμενη από τον Θεοφιλόπουλο

Γεώργιο (Δ/ντή 2ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1. Βυτινιώτη Δήμητρα (Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Κιάτου) αναπληρούμενη από τον Ασβεστόπουλο

Δημήτριο (Δ/ντή 1ου ΓΕΛ Κιάτου).

 1. Πανάγου Παναγιώτα Δημότισσα μέλος, αναπληρούμενη από την Σπηλιώτη Όλγα (Δημότισσα).
 2. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου μέλος,

αναπληρούμενο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του 1ου Λυκείου Κιάτου.

 

Β . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού

Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     42 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  05-11-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email