42/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 42/2019   Θέμα: Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 12ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το Πρακτικό που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 20/02/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 703/22.01.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004359933 2019.01.22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑΤ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 703/22.01.2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 5/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός».

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Εν συνεχεία, προχώρησε στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλων των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στο σύνολο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν (οι εγγυητικές επιστολές ελέγχθηκαν ηλεκτρονικά, πλην της εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντα «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.», για την οποία υπήρξε αλληλογραφία με το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., από το οποίο παραλήφθηκε βεβαίωση εγκυρότητας την 22α/02/2019). Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μέση έκπτωση 50,11 %.

 

 

Κιάτο 22/02/2019

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παπαδημητρόπουλος Μιλτιάδης

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός,

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Τυρλής Κωνσταντίνος 2. Μπακόλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • Την 386/2018 (Ω9ΘΝΩ1Θ-8ΟΓ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου
 • Την 381/14518/24.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:60ΠΕΩ1Θ-ΖΞΩ & ΑΔΑΜ:18REQ004258804 2018-12-24.
 • Την 703/22.01.2019 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19PROC004359933 2019-01-22,
 • Την 704/22.01.2019 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19PROC004360070 2019-01-22,
 • Την 705/22.01.2019 Περίληψη Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΚΘ4Ω1Θ-Ξ5Τ,
 • Την 5/2019 (ΨΡΦΥΩ1Θ-ΠΟΩ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου»
 • Τo 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με αρ. μελέτης 11/2011 με επικαιροποίηση 12.09.2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση πενήντα κόμμα έντεκα τοις εκατό (50,11 %).

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email