42/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   42 / 2017

Περίληψη: «Περί κατακυρώσεως ή μη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου  

                    Γενικού Λυκείου ΚΙΑΤΟΥ.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                          

 

                                                                                                    

Θέμα   2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κατακυρώσεως ή μη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου

Γενικού Λυκείου ΚΙΑΤΟΥ» αφού έλαβε υπόψη της:

            1.- Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων»

           2.- Τις διατάξεις της Αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου τροποποίησε την αριθ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. με θέμα (Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων).

3.- Την υπ’ αριθμ. 27/2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του ως άνω Κυλικείου

4. – Το από   5-10-2017 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό.

Στη συνέχεια κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα

             1. Αποδέχεται:

α. Το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 05-10-2017, σύμφωνα με τον οποίο αναδείχθηκε η κ. Παπαδάκη Ελένη με ετήσια προσφορά δέκα πέντε (15,00) Ευρώ ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας τα περισσότερα μόρια, ήτοι (34).

β. Την πρόταση της τριμελούς επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στην παρακάτω τελευταία πλειοδότη.

2. Κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισμό στην κ. Παπαδάκη Ελένη του Αναστασίου και της Παναγιώτας, στην

οποία αναθέτει τη μίσθωση του κυλικείου με ετήσια προσφορά δέκα πέντε Ευρώ (15,00)  ανά μαθητή

με διάρκεια εκμίσθωσης  εννέα (9) χρόνια, θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης του έτους

2017   και θα λήξει την 30ην Ιουνίου του έτους 2026 χωρίς καμία περαιτέρω παράταση, σύμφωνα με τους όρους

             της σύμβασης που θα υπογραφεί.

3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση.

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                   

                                                                                                            

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   11-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                              Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email