42η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 20.Δεκεμβρίου.2022

Αριθμ. Πρωτ. 20528

42η/2022

έκτακτη συνεδρίαση Τετάρτη  21η Δεκεμβρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δημ. 3) Μυττά Ι. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.30’πμ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με της διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Μερική ανάκληση της 371/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Β΄ σκέλος) και λήψη νέας, αναφορικά με την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2022 του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»
2.           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»                                                           (54/2022 ΑΔΣ)
3.           1ο/16.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 1/2019 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ .
4.           2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 4/2021 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 31.03.2023.                              (Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – 24%)
5.           1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπηρεσίας ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6.           Εξειδίκευση πίστωσης (2.750,00€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.6733.002 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)»
7.           Απόδοση Λογαριασμού (395,00€) εντάλματος προπληρωμής (338/22) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων.
8.           ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
9.           Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2023.
10.        Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2023.
11.        Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2023.
12.        Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2023.
13.        Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης (Α’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και κατά της 331/2019 Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (Μονομελές)                                                                       (ΑΑΥ)

 

Print Friendly, PDF & Email