419/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 419/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (25) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.573/17-12-21 ΚΗΗ-2917 α)ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 20/12/21,

21/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

  Β)ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22/12/21.
2. ΥΣ.575/17-12-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/12/21,

21/12/21,

22/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.577/17-12-21 ΚΗΗ-2936 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20/12/21,

21/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

 

 

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.579/17-12-21 ΚΗΗ-5482 α)ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/12/21,

21/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
  β)ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 23/12/21,

24/12/21.

5. ΥΣ.581/17-12-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20/12/21,

21/12/21,

22/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.583/17-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20/12/21,

21/12/21,

22/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.585/17-12-21 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/12/21,

24/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.587/17-12-21 ΚΗΥ-2216 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20/12/21,

21/12/21,

22/12/21,

23/12/21,

24/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
9. ΥΣ.589/20-12-21 ΚΗΥ-2211 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/12/21. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.591/24-12-21 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24/12/21. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

παραλαβή υπηρεσιακού οχήματος
11. ΥΣ.593/24-12-21 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 24/12/21. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

επιστροφή

υπηρεσιακού οχήματος

12. ΥΣ.595/24-12-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
13. ΥΣ.597/24-12-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.599/24-12-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.601/24-12-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

16. ΥΣ.603/24-12-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.605/24-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

 

 

μεταφορά απορριμμάτων
18. ΥΣ.607/24-12-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/12/21,

31/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.609/24-12-21 ΚΗΥ-2216 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/12/21,

28/12/21,

29/12/21,

30/12/21,

31/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
20. ΥΣ.611/27-12-21 ΚΗΥ-2211 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/12/21. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.613/27-12-21 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 27/12/21. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

υπηρεσιακούς λόγους

 

22. ΥΣ.625/27-12-21 ΚΗΥ-2211 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/12/21,

29/12/21,

30/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.627/27-12-21 ΚΗΗ-5482 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/12/21. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.629/28-12-21 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 28/12/21. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

υπηρεσιακούς λόγους

 

25. ΥΣ.631/28-12-21 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 29/12/21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

υπηρεσιακούς λόγους

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 419/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email