419/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 38ης/31.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 419/2017

Περίληψη : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017 μετά από εν μέρει άγονο διαγωνισμό και προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17873/25.10.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Φιακάς Παναγιώτης    
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Αλεξόπουλος Βασίλειος   19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Γεώργας Χρήστος 22.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Ρουμπέκας Γεώργιος  
25. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ

 
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017 μετά από εν μέρει άγονο διαγωνισμό και προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 27/10/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην διενέργεια ανάδειξης προμηθευτή με την διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (με αριθ.: 46767), έπειτα από εν μέρει άγονο διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 123.565,81€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης (1700/08-02-2017). Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ.

3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων

εγγράφων.

 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις».

 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης΄΄.

 • Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την αριθ. 1/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την με αριθμό 23/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων

διακήρυξης (Π.Α.Υ. 158/2017).

 • Την αριθμ. πρωτ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC
 • Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 38511) κατά τον οποίο κατατέθηκαν προσφορές

μόνο για τους 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 01/2017 μελέτης και όχι για τους 3ο και 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό.

 • Την αριθ. 242/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων του

3ου και 4ου Τμηματικών Προϋπολογισμών της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017, μετά την αριθ. 36/2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 • Την αριθ. 4/2017 Πράξη της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κορινθίας περί προσυμβατικού ελέγχου.
 • Την αριθ. 16870/11-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 17PROC
 • Την αριθ. 17087/13-10-2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τον κ. Δημητρίου Χρήστο.
 • Την κατατεθείσα ηλεκτρονικά, προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 78938/23-10-2017 και τον φάκελο

με τα δικαιολογητικά συμμετοχής ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα, σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με την διακήρυξη και πήρε αριθ. Πρωτ. 17746/24-10-2017.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά του συμμετέχοντος. Κατόπιν προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 Υ.Δ. για την παράγραφο 2.2.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO, OHSAS Υ. Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ. Δ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας της (ώρα 15:00) και εν αναμονή της επιβεβαίωσης εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντος, ανακοινώνει τη συνέχιση της διαδικασίας την Δευτέρα 30-10-2017 στις 09:00 π.μ..

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μον. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

προκειμένου να συνεχίσει την εξέταση και αξιολόγηση της προσφοράς του κ. Δημητρίου Χρήστου.

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς του κ. Δημητρίου Χρήστου διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από:

 1. Την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
 2. Ορθά συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για τους 3ο και 4ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς σύμφωνα μετην 1700/08-02-2017 Διακήρυξη.

Αναλυτικά η Οικονομική Προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου έχει ως εξής:

για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό:

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης (-1 %) Μείον ένα τοις εκατό

για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό:

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης (-2 %) Μείον δύο τοις εκατό

επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, στο νομό Κορινθίας.

Μετά και την επιβεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και ύστερα από την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς του κ. Δημητρίου Χρήστου, η Επιτροπή διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Την αποδοχή της ανωτέρω προσφοράς του κ. Δημητρίου Χρήστου.
 2. Την κατακύρωση της προμήθειας ως προς τους 3ο και 4ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2017 μελέτης στον Δημητρίου Χρήστο που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL’’ στο Κιάτο, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 55, τηλ.: 2742022635, με Α.Φ.Μ. 022723145, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό και μείον δύο τοις εκατό (-2%) για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 78938 προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου, τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 01/2017 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1700/08-02-2017 διακήρυξης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 27/10/2017 πρακτικό,
 • την 1/2017 μελέτη προμήθειας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

 1. 1.Αποδέχεται την ανωτέρω προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου.
 1. 2.Κατακυρώνει την προμήθεια ως προς τους 3ο και 4ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2017 μελέτης στον Δημητρίου Χρήστο που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL’’ στο Κιάτο, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 55, τηλ.: 2742022635, με Α.Φ.Μ. 022723145, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό και μείον δύο τοις εκατό (-2%) για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 78938 προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου, τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 01/2017 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 1700/08-02-2017 διακήρυξης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 419/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email