414/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 414/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 32/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης περί «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ»  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση της αριθ. 32/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ» ,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 05-09-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   32 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ:  1Ο   «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Αθλητικού Ομίλου Κιάτου   ΑΡΑΤΟΣ 1893 περί

                      παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   105/31-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

                

         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης               Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                            2.- Ν. Σκαρμούτσος         Μέλος        

3.- Γ.   Κουκουμέλης           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                 Μέλος      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                    4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

                                                                                         ΘΕΜΑ    1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Αθλητικού Ομίλου Κιάτου   ΑΡΑΤΟΣ 1893 περί παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»εξέθεσε ότι:

Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 12/21-07-2016 αίτησή του, με την οποία μας ζητεί να παραχωρήσουμε το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων στα Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ) και πετοσφαίρεσης (ΒΟΛΛΕΥ) για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,   συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις   περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.                                            

         Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893, για τους αγώνες των ομάδων στα Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ) και Πετοσφαίρεσης (ΒΟΛΛΕΥ) για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, με την προϋπόθεση τήρησης τηςυπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.          

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                         3.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                        4.- Κουκουμέλης         Γεώργιος                                                                                                                                

                                                                    Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 32/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.    Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αριθ. 32/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα:

Παραχωρεί την χρήση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893, για τους αγώνες των ομάδων στα Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ) και Πετοσφαίρεσης (ΒΟΛΛΕΥ) για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

2.   Η παραπάνω παραχώρηση πραγματοποιείται με την προϋπόθεση τήρησης,  της υπ’ αριθ. Δ4/170/

5-5-1998 απόφασης του ΥΠΕΠΘ, και σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

   Επίσης ο εν λόγο Αθλητικός Όμιλος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου .          

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 414/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

419/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 419/2016

Περίληψη : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την «Χορήγηση Βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών».  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την «Χορήγηση Βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αρ. πρωτ. 4533/28/09/2016 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού Π.Ε. Κορινθίας, με το οποίο μας ενημερώνουν μετά την ολοκλήρωση της θητείας της εν θέματι Επιτροπής η υπηρεσία θα προβεί σε επανασυγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών των διατάξεων της §1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118),
  • την αρ. Α2/704/2014 (ΦΕΚ Β’ 2126) εγκύκλιο
  • την αρ. 319/2014 απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 14/2016 & 127/2016 όμοιες αποφάσεις,
  • το αρ. πρωτ. 4533/28/09/2016 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού Π.Ε. Κορινθίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ορίζειως μέλη της (3)μελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς, πωλητές λαϊκών αγορών .

                Α. τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλο, με αναπληρωτή του ,

                για την Δ.Ε. Σικυωνίων το δημοτικό σύμβουλο κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο,

                για την Δ.Ε. Στυμφαλίας το δημοτικό σύμβουλο κ. Μπούρη Ευάγγελο και

                για την Δ.Ε. Φενεού το δημοτικό σύμβουλο κ. Φιακά Παναγιώτη.

                Β. Τον Υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικείος                                                    αγροτικός σύλλογος σύμφωνα με το άρθρο 1β της αριθ. Α2/704/04-08-2014 Υπ. Αποφ. (ΦΕΚ Β’ 2126).

                για την Δ.Ε. Σικυωνίων την δημοτική Υπάλληλο κα Πέτρου Βασιλική με βαθμό Β’,

                για την Δ.Ε. Στυμφαλίας & ΔΕ Φενεού την δημοτική υπάλληλο κα Σπηλιώτη Φωτεινή με βαθμό Γ’.

     

Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 419/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email