418/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

418/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ» έως 06/03/2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/11/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη07/2022  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 19.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 & ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2018

Ανάθεση:  Απευθείας Ανάθεση  (177/2022 Απόφαση  Ο.Ε.)     

Ανάδοχος: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  13844/06-09-2022

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 06-12-2022

Ποσό συμφωνητικού: 15.322,58 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕπιβλέπουσαΚων/να Φίλη

2) Την αριθ. 17968/14-11-2022 αίτηση του Αθανασούλη Αθανάσιου,  Αναδόχου του έργου του θέματος και

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ», σύμφωνα με την 07/2022 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  ΤΡΕΙΣ (3)  μήνες, ήτοι έως 06-03-2023,  για την ολοκλήρωση του έργου , καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών λόγω μη ευνοϊκών συνθηκών.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ»  με αναθεώρηση τιμών κατά τρείς (3) μήνες μέχρι τις 06/03/2023, για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών λόγω μη ευνοϊκών συνθηκών.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 418/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email