418/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 418/2021   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ)

ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ –Β’ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 23-12-21 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ& ΣΙΚΥΩΝΟΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – B’ ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

 α)Ανάδοχος:  «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ –ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.»

 β)Χρηματοδότηση: 

 γ)Αριθμός μελέτης: 11/2011 της Τ.Υ 

 δ)Προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

 ε)Ύψος δαπάνης:  321.839,74€ + ΦΠΑ 24%  77.241,54 € =399.081,28 € 

          στ)Βεβαίωση περαίωσης:  Διάλυση της σύμβασης

 ζ)Τελική επιμέτρηση:   19-11-2020

 η)Επιβλέπων:   Μαστοράκος Λεωνίδας Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5.

  1. Την αριθ. 2146/2021 Απόφαση Δ.Σ., «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ& ΣΙΚΥΩΝΟΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – B’ ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ».
  2. Το από 19/11/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – B’ ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ».

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.  Μηχ/κός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ –Β’ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ» ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 418/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email