418/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 418/2020   Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/12/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 28/12/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

12891/10.12.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007818276 2020-12-10

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:       α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12891/10.12.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 301/2019 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

ε. Η υπ’ αριθμ. 372/2020 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές και επικοινώνησε με τους εκδότες των  υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

 

Κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :

 1. Τα υποβαλλόμενα έγγραφα δικαιολογητικά των «Κ/ΞΙΑ ΣΑΡΛΑ ΕΥΦ. & ΒΑΣ.», «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» φέρουν ψηφιακή υπογραφή αλλά ο χρόνος υπογραφής τους προέρχεται από τον υπολογιστή του υπογράφοντος και όχι από ασφαλή χρονοσήμανση, ενώ λείπει και το επιβαλλόμενο να προκύπτει εκ του πεδίου «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ», πιστοποιητικό ασφαλούς χρονοσήμανσης (αριθ. απόφασης ΑΕΠΠ: 311/2020).
 2. Τα υποβαλλόμενα έγγραφα δικαιολογητικά του κ. ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, φέρουν ψηφιακή υπογραφή, ο χρόνος υπογραφής τους έχει ενσωματωμένη, μη νόμιμη χρονοσήμανση και κατά συνέπεια λείπει το επιβαλλόμενο να προκύπτει εκ του πεδίου «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ», πιστοποιητικό ασφαλούς χρονοσήμανσης (αριθ. απόφασης ΑΕΠΠ: 311/2020).

 

Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ο κατάλογος μειοδοσίας με τις αποδεκτές προσφορές διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 176716 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 21,00 %

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 21,00 %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Κόλλια Γεωργία 2. Τσιοκάρας Ιωάννης
ΤΕ5 Τοπ. Μηχανικών ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως σήμερα,
 • την 2/2020 μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ 50.000,00€.
 • τον ΚΑ 02.64.7331.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ» ποσού 000,00€ προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • το 20REQ007783817 2020-12-07 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 428/12696/07.12.2020 (97ΟΙΩ1Θ-ΕΒ6)(20REQ007789949 2020-12-07) ΑΑΥ
 • την 301/2019 (ΩΧ9ΩΩ1Θ-ΧΘΟ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2020»
 • την 372/2020 (6278Ω1Θ-7ΒΘ-1) απόφαση ΟΕ «καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού»
 • την 12891/10.12.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007818276 2020-12-10,
 • την 12893/10.12.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007818874 2020-12-10,
 • την 12894/10.12.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΧΖΕΩ1Θ-Α1Λ,
 • το 1ο/28.12.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/28.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ»  με αρ. μελέτης 2/2020 (CPV:45300000-0) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 50.000,00€ (40.322,58+9.677,42 ΦΠΑ 24%) .

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 21,00 %.

 Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 418/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email