417/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

417/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 124/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την εκ νέου αναπροσαρμογή τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοινότητας Διμηνιού.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 124/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που ακολουθεί:

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24/31-10-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης  124/2022

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 106/2021 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης» και λήψη νέας.

 

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Φιακά Ι. Παναγιώτη, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1267/20.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.       Φιακάς Παναγιώτης

2.       Θελερίτης Γεώργιος

3.       Σωτηρόπουλος Ιωάννης

4.       Σαρχάνης Κωνσταντίνος

5.       Μπακόλιας Παναγιώτης

6.       Κόλλιας Παναγιώτης

7.       Γκουβάτσου Ασπασία

1.       Μπούρης Ευάγγελος

2.       Σταματόπουλος Σπυρίδων

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Εμμανουιλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 

Θέμα 8ο

Ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ανάκλησης της αριθμ. 106/2021 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης» και λήψη νέας, έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

  1. Την αριθμ. 106/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙ1ΟΕΚΠ-Υ4Φ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
  2. Την από 20.10.2022 μελέτη κόστους – οφέλους της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η οποία έχει ως εξής:

Από τις αρχές του μήνα Ιούλιου η Κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας υδροδοτείται με πόσιμο νερό ορεινής προέλευσης από τον ίδιο αγωγό που μεταφέρετε νερό στην πόλη του Κιάτου και στις Κοινότητες Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού και κατά συνέπεια θα πρέπει να έχει την ίδια κοστολόγηση νερού. Η μεταφορά νερού με υδροφόρα οχήματα έχει σταματήσει με αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει μεγάλη μείωση εξόδων που επιτρέπει να προβούμε στην μείωση του τιμολογίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα οι δαπάνες εξαμήνου που απαιτούνται για την υδροδότηση της εν λόγω κοινότητας υπολογίζονται και αναλύονται ως εξής:

Α/Α       ΔΑΠΑΝΗ
1 Προσωπικό 8.000,00 €
2 Ηλεκτρικό Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές 20.000,00 €
3 Διοικητικά – Ταχυδρομικά 608 Λογαριασμοί 2.000.00 €
      Σύνολο: 30.000,00 €

Προκειμένου να καλυφθούν τα ανωτέρω έξοδα εξαμήνου προτείνεται το εξής τιμολόγιο ύδρευσης:

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ –  ΠΑΓΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 40,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0 – 25 0,0800
25 – 50 0,3200
50 – 75 0,4344
75 – 100 0,5216
100 – 125 0,6520
125 – 150 0,8000
150 + 1,4400

Τα έσοδα που προβλέπονται ανά εξάμηνο ανέρχονται στο ποσό των 30.000,00 €.

Η συντήρηση υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040 ανά εξάμηνο.

Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού.

Συντάχθηκε

20.10.2022

   
Η Οικονομική Υπηρεσία   Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 

 

 
Ντάνου Βασιλική Νίκας Παναγιώτης

 

Τέλος ο κ. Νίκας κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του παραπάνω εκτεθέντα,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Α) Ανακαλεί την αριθμ.  106/2021 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ            Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα Τροποποίηση της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

 

Β) Τροποποιεί εκ νέου την αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μόνο σε ότι αφορά το τιμολόγιο της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

Η τιμολόγηση θα είναι εξάμηνη και η καταμέτρηση θα γίνεται ανά εξάμηνο, με το εξής τιμολόγιο:

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ –  ΠΑΓΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 40,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0 – 25 0,0800
25 – 50 0,3200
50 – 75 0,4344
75 – 100 0,5216
100 – 125 0,6520
125 – 150 0,8000
150 + 1,4400

 

Τα έσοδα που προβλέπονται ανά εξάμηνο ανέρχονται στο ποσό των 30.000,00 €.

Οι λοιπές χρεώσεις όπως αναφέρονται στην αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. όπως π.χ. Φ.Π.Α., συντήρηση υδρομέτρου κ.λ.π. θα παραμείνουν οι ίδιες.

Η έναρξη ισχύος ορίζεται από 01/07/2022.

 

Γ) Κατά τα λοιπά η αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ισχύει ως έχει.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2022

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31-10-2022

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
1.       Θελερίτης Γεώργιος

2.       Σωτηρόπουλος Ιωάννης

3.       Σαρχάνης Κωνσταντίνος

4.       Μπακόλιας Παναγιώτης

5.       Κόλλιας Παναγιώτης

6.       Γκουβάτσου Ασπασία

 

 

 

Φιακάς Ι. Παναγιώτης

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 11§5του ν. 4674/2020 (Α’53) που ορίζουν ότι «Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 & 26 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων»,
  • την 106/2021 (6ΖΙ1ΟΕΚΠ-Υ4Φ) σε ορθή επανάληψη απόφαση της ΔΕΥΑΣ όπως εγκρίθηκε με την 269/2021 (9Ε53Ω1Θ-ΛΒΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 183799/29-10-21(9Ρ3ΣΟΡ1Φ-3Μ1) απόφαση της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 124/2022 (ΩΖΓΠΟΕΚΠ-ΨΓΧ) σε ορθή επανάληψη όμοια απόφαση της ΔΕΥΑΣ,
  • τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου ο οποίος πρότεινε…..

«να παραμείνει σε ισχύ η 106/2021 απόφαση της ΔΕΥΑΣ»

 

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την υπ’ αριθμ. 124/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) και την σχετική ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ  που αναλυτικά παρουσιάζονται στο σκεπτικό της παρούσης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 417/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email