417/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 417/2020   Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 80.892,66€ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/12/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 23/12/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

12313/27.11.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007744707 2020-12-01

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:       α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12313/27.11.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 349/2020 ΑΟΕ  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του διαγωνισμού: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής, στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Πέππας Ευθύμιος (τακτικό μέλος), Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και Μυττά Ιωάννα (αναπληρωματικό μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Πέππας Ευθύμιος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος 2. Μυττά Ιωάννα
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 65973/02.10.2020 (Ω7Υ046ΜΤΛ6-ΩΑΣ) απόφαση του ΥΠΕΣ περί ένταξης της πράξης του Δήμου Σικυωνίων «Πυροπροστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
 • την 284/2020 (6ΛΘΥΩ1Θ-ΚΣΩ) απόφαση ΟΕ, (αποδοχή απόφασης ένταξης &τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και π/υ).
 • την 220/2020 (ΩΜΧΗΩ1Θ-Β33) απόφαση ΔΣ, έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • την 188250/03.11.2020 (6412ΟΡ1Φ-90Ζ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 338/2020 (6ΣΦΡΩ1Θ-71Τ) απόφαση ΟΕ αύξηση ποσού του έργου σε 80.892,66€.
 • την 241/2020 (68ΡΤΩ1Θ-Υ9Θ) απόφαση ΔΣ έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • την 3/2020 μελέτη «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» (CPV: 71335000-5) συνολικού π/υ 892,66€ .
 • τον Κ.Α. 64.7413.001 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», ποσού 80.892,66€ προερχόμενο από,
 • (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010- 65.720,00€
 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-               902,00€
 • ιδίους πόρους-           270,66€
 • το 007701039 2020-11-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
 • την 416/12185/24.11.2020 (6Δ3ΚΩ1Θ-1ΡΛ)(20REQ007705678 2020-11-24) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 25/11/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • το αρ. πρωτ. 1123/2020 έγγραφο του οικείου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 • την 349/2020 (ΨΡΦ4Ω1Θ-ΝΟΜ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
 • την 12313/27.11.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007744707 2020-12-01,
 • την 12403/01.12.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007744803 2020-12-01,
 • την 12316/27.11.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΥΟΧΩ1Θ-ΘΑΖ,
 • το από 1ο/23.12.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/23.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων»   με αρ. μελέτης 3/2020  (CPV: 71335000-5) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 80.892,66€.

 

Β. Κηρύσσει το διαγωνισμό «άγονο».

 

Γ. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 12313/27.11.2020 Διακήρυξης, με ΑΔΑΜ: 20PROC007744707 2020-12-01, κατόπιν άγονου διαγωνισμού, για τη ανάθεση της ως άνω μελέτης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 417/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email