417/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 36ης/21.11.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 417/2018

Περίληψη : Επί της αριθ. 43/2018 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 12772/16-11.2018έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Σημείωση: Με την αριθ. 305/2018 (ΑΔΑ: 7299Ω1Θ-ΚΙ4) απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση   της κ. Μαυραγάνη Κυριακής από Δημοτική Σύμβουλος και έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής της. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 55παρ. 8 του Ν. 3852/2010 .

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος 18. Λαλιώτης Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σπανός Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός   Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος και ο κ. Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 43/2018 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 10/2018 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου με την οποία γνωμοδοτεί για την παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου της εν λόγω κοινότητας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Β. Την αριθ. 43/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/29-10-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Αριθμός Απόφασης 43 /2018

Περίληψη: «Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 29 Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ : 315/23-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                  1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                         4. Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης», έθεσε υπόψη των μελών, το αριθ. πρωτ: 20.3/268/03-10-2018 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, όπου αναφέρεται, ότι με το υπ’ αριθμ 6/03-10-2018 πρακτικό, ο Σύλλογος Διδασκόντων της εν λόγω σχολικής μονάδας εγκρίνει και συναινεί θετικά για την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες για τις μέρες Πέμπτη (18:00 -19:30) εικαστικά, Παρασκευή (16:00-17:30) εικαστικά και Σάββατο (09:30-11:30 (Χορωδία -Σκάκι) μέχρι 30-06-2019.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ: Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ:20.3/268/03-10-2018έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες για τις μέρες Πέμπτη (18:00 -19:30) εικαστικά, Παρασκευή (16:00-17:30) εικαστικά και   Σάββατο (09:30-11:30 Χορωδία -Σκάκι μέχρι 30-6-2019.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2018 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-10-2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Γ. Την αριθ. 12/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία ομόφωνα εγκρίνει την εν θέματι παραχώρηση όπως αυτή αναγράφεται στην αριθ. 43/2018 απόφασητης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 10/2018 ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου
 • την αριθ. 43/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • την αριθ. 12/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

                           Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο

Εγκρίνει, την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής

απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες για τις μέρες Πέμπτη (18:00 -19:30) εικαστικά, Παρασκευή (16:00-17:30) εικαστικά και   Σάββατο (09:30-11:30 Χορωδία -Σκάκι μέχρι 30-6-2019.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής,

απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια των

προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 417/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.11.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email