416/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

416/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή Πρότασης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό:08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 29/11/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. κβ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «[…]αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα».
 2. Την με Α.Π.: 1296/01.08.2022 (ΑΔΑ:98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ] με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α-ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, με την οποία καλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι) και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, όπως υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στους δικαιούχους δήμους, προσδιορίστηκαν με κριτήριο τον πληθυσμό τους και για τον Δήμο μας αντιστοιχεί σε 640.000,00€. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού, το υπερβάλλον ποσό επιβαρύνει τον δικαιούχο δήμο, και τυχόν εκπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά.

 1. Την υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, προϋπολογισμού 601.000,00€ (484.677,42€ + 116.322,58€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο Σικυωνίων. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
 2. Τα από 29.11.2022 Τεύχη Δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων», που συνέταξε και θεώρησε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων.
 3. Την υπ’ αριθ. 39/2022 Μελέτη «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης : Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 19.200,00€ (15.483,87€ + 3.716,13€ ΦΠΑ 24%), που συνέταξε και θεώρηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και αφορά στην παροχή των υπηρεσιών προκειμένου ο δήμος να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 για την υλοποίηση των έργων/δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
 4. Τη δυνατότητα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόσκληση, χρηματοδότησης της δαπάνης που αφορά στη Δημοσιότητα (πλάνο και ενέργειες υλοποίησης δράσεων προβολής και επικοινωνίας) η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το 3% του συνολικού προϋπολογισμού της, με ελάχιστο όριο 6.000 ευρώ και μέγιστο όριο έως 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:                                              «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Σικυωνίων»

Συνολική Δημόσια & Επιλέξιμη Δαπάνη: 639.400,00€ (515.645,16€ + 123.754,84€ ΦΠΑ 24%)

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τρία υποέργα και συγκεκριμένα:

 • 1ο Υποέργο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 000,00€ (484.677,42€ + 116.322,58€ ΦΠΑ 24%). Αφορά σε προμήθεια η οποία αφορά στην προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο Σικυωνίων. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
 • 2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης : Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 200,00€ (15.483,87€ + 3.716,13€ ΦΠΑ 24%). Αφορά σε παροχή υπηρεσιών από Σύμβουλο, προκειμένου ο δήμος να υποβάλλει πρόταση και να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 για την υλοποίηση των έργων/δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού
 • 3ο Υποέργο: «Δράσεις δημοσιότητας προβολής και επικοινωνίας του ψηφιακού μετασχηματιμσού του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού: 200,00€ (15.483,87€ + 3.716,13€ ΦΠΑ 24%) και αφορά σε υπηρεσίες για τη Δημοσιότητα της πράξης (πλάνο και ενέργειες υλοποίησης δράσεων προβολής και επικοινωνίας).
 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, λόγω εμπειρίας σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης δύναται να οριστεί υπεύθυνη της πράξης, στο πλαίσιο των καθηκόντων της οποίας περιλαμβάνεται:

α) η σύνταξη και η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργων & υποέργων, Αιτήσεων Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Στάδιο: Δημοπράτησης, Σύμβασης και Τροποποίησης), Αιτημάτων Κατανομής, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Επίτευξης Δεικτών και Δελτίων Ωρίμανσης.

β) η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ].

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί :

 1. υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 639.400,00€ (515.645,16€ + 123.754,84€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση με/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ].
 2. περί ορισμού της αν. Προϊστάμενης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφρικής, Χήτα Αμαλίας, ως υπευθύνου της πράξης που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
 3. περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ1 Διοικητικού

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε το τακτικό μέλος κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος δήλωσε ότι   «Ψηφίζω θετικά, με ενστάσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη 407/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και τούτο για να μην απολέσει ο Δήμος  Σικυωνίων τη δυνατότητα να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό για τις δράσεις που αναφέρονται στο θέμα -Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 639.400,00€ (515.645,16€ + 123.754,84€ ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση με/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ].

 

Β. Ορίζει την  αν. Προϊστάμενη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, κυρία Αμαλία Χήτα, ως υπεύθυνη της πράξης, που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων, για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Γ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 416/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email