416/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 416/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση Σύμβασης  «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/12/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Στούκας Νικόλαος, τακτικό μέλος
 2. Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος
 3. Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 2. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 206 περί παράδοσης υλικών.
 3. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 4. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 6. Την αριθ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Την αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»
 8. Το αριθ. πρωτ. 18355/21-12-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης.
 9. Το από 22-12-2021 έγγραφο της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μέχρι 31-03-2022.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» έως 31-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την σύμφωνη γνώμη της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Στούκας Νικόλαος Κλουτσινιώτη Χάιδω Τρίγκα Ευαγγελία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω πρακτικό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» έως 31-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την σύμφωνη γνώμη της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 416/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email