416/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 416/2020   Θέμα 3ο

Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας  «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9ης.02.2019», συνολικού π/υ 24.775,20€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω.

 

Κατά την 9η Φεβρουαρίου 2019, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας έντονα καιρικά φαινόμενα και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην περιοχή της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων.

 

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου μας με Α.Π. 2131/22.02.2019, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1950/12.03.2019 (ΨΗ8346ΜΚ6Π-ΥΣ9) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας η απόφαση αυτή ισχύ έξι (6) μήνες  ήτοι έως και 09.08.2019, όπως παρατάθηκε ανά 6/μηνο έως 10.02.2021 με τις 5873/08.08.2019 (6Μ0Σ46ΜΚ6Π-Η6Τ), 903/07.02.2020 (6ΚΝ046ΜΚ6Π-ΒΣ3) & 5973/07.08.2020 (9Λ7Λ46ΜΚ6Π-ΜΧΦ) όμοιες αποφάσεις.

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 §3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 §1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι συνέπειες που προέκυψαν στην ανωτέρω περιοχή του Δήμου μας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 51/2020 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, συνολικού π/υ (19.980,00 + 4.795,20 ΦΠΑ 24%) 775,20€.
 • το από ΔΥ/23.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:20REQ007915285 2020-12-23.
 • την υπ’ αριθμ. 471/13514/23.12.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον π/υ πιστώσεων με ΑΔΑ: 6ΙΟΤΩ1Θ-ΜΡΨ & ΑΔΑΜ: 20REQ007920580 2020-12-23.
 • την αρ. πρωτ. 13566/23-12-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας,
 • την αρ. πρωτ. 13600/24-12-2020 προσφορά του ΖΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, η αμοιβή του οποίου -κατά την προσφορά του- ανέρχεται στο ποσό των 775,20€ (με ΦΠΑ 24%).
 • το γεγονός πως στον Κ.Α. 02.30.6262.020 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9ης.2.2019» ποσού 800,00€.

 

Τονίζεται ότι, οι εργασίες που περιγράφονται είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές της 9ης Φεβρουαρίου 2019, στην ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων.

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β. σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • όλα τα ανωτέρω
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9ης.02.2019» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2γ & του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 και της §1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για τους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Β. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση & συγγραφή υποχρεώσεων της 51/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9ης.02.2019», ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: [45453100-8] συνολικού π/υ (19.980,00 + 4.795,20 ΦΠΑ 24%) 24.775,20€.

 

Γ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση – λόγω κατεπείγοντος – σύμφωνα με τις διατάξεις της §2γ & του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 και της §1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την ανωτέρω υπηρεσία στον ΖΑΡΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ με έδρα την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στο Κιάτο ΤΚ 20200, με                       ΑΦΜ 047169423 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αντί του ποσού των 24.775,20€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του.

 

Δ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ίση με αυτή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της περιοχής, ήτοι έως και την 10η Φεβρουαρίου 2021.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Οι εργασίες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στη                          ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 416/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email