415/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 415/2020   Θέμα 2ο

Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 34/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17ης/22.12.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 34/2020

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22) του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ 5255/28.11.2020 τεύχος Β’), το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 900/18.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
Ζάρκος Δημήτριος Πρόεδρος Πήχα Μαρία Μέλος
Δομετίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος Μαστοράκης Δημήτριος Μέλος
Τσολάκος Γεώργιος Μέλος    
Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος    
Νανόπουλος Βασίλειος Μέλος    
Δουβή Κωνσταντία Μέλος    
Ρόκου Βαλεντίνα Μέλος    

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Προϋπολογιστικό Πίνακα, την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού έτους 2021 και ανέγνωσε και ενημέρωσε για κάθε μία πίστωση Εσόδων – Εξόδων αναλυτικά.

Στη συνέχεια γνωστοποίησε στο συμβούλιο ότι σύμφωνα με ότι προβλέπεται από την  46735/23.07.2020Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 3170/τ.Β΄/01.08.2020) το σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 32/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Η ΜΗΚΩΝΗ» , ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. (ΥΠΕΣΔΑ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες αναπροσαρμογές.

Με το υπ’ αριθμ. 1130/18.12.2020 έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2021 του Νομικού μας προσώπου. Σύμφωνα με αυτήν ο προϋπολογισμός:

– Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.2021»,οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

-Είναι ισοσκελισμένος (ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ψηφίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω καθώς και

  1. τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  2. Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. 46735/23.07.2020 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 3170/τ.Β΄/01.08.2020).
  3. Το υπ’ αριθμ.1130/18.12.2020 έγγραφό του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασιλείου)

Α. Ψηφίζουν  τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ :1.000.908,58 € , ΕΞΟΔΑ: 1.000.241,15 €, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 667,43€

Β. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του νομικού προσώπου να προσκομίσει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό34/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

22/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 32/2020 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου Π/Υ 2021,
  • την 34/2020 (Ρ3Ω5ΟΚΣ8-ΒΥΤ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί Ψήφισης Π/Υ οικονομικού έτους 2021,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ», οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την 34/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 415/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email