415/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 415/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 41/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης περί «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση της αριθ. 41/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου» ,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΝΠΔΔ)

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 23-09-2016 Έ κ τ α κ τ η ς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   41 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                   «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό

                     Σύλλογο Κορίνθου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη   δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   133/21-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη   -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.   Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Β. Kελλάρης               Μέλος

2.- Α.   Λεονάρδος             Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                     «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος      «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

                                                   ΘΕΜΑ   1ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος την ημερήσια διάταξη εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση   με τίτλο «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου» στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

     Ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος (Δικηγόρος Κορίνθου ), υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την από 22-09-2016 αίτησή του, όπου μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για πραγματοποίηση προπονήσεων της ομάδας καλαθοσφαίρισης του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου ως εκπρόσωπος της ομάδας Μπάσκετ του Δ.Σ.Κ., μία ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 22: 30 μ.μ.

   Ακολούθως με το υπ’ αριθ. 134/22-09-2016 έγγραφό μας, αποστείλαμε την από 22-09-2016 αίτηση στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

   Στη συνέχεια η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, απάντησε με το υπ’ αριθ. 623/27-09-2016 έγγραφό της θετικά.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

 

2.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

3.- Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, με την προϋπόθεση τήρησης τηςυπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

Επειδή τα Γυμναστήρια χρησιμοποιούνται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   41 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                         3.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                        4.- Σκαρμούτσος         Νικόλαος                                                                                                                              

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 41/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αριθ. 41/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα:

Παραχωρεί την χρήση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, για την πραγματοποίηση προπονήσεων της ομάδας καλαθοσφαίρισης του εν λόγω Συλλόγου.

Το πρόγραμμα χρήσης του χώρου θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου με τον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου, «ΑΡΑΤΟΣ» στον οποίο έχει παραχωρηθεί το Κλειστό Γυμναστήριο με την αριθ. 414/2016 απόφασή μας .

 

Η παραπάνω παραχώρηση πραγματοποιείται με την προϋπόθεση τήρησης,   της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 απόφασης του ΥΠΕΠΘ, και σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

Επίσης ο Δικηγορικός Σύλλογος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου μετά από κάθε χρήση του .          

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 415/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email